รายงานการไปร่วมประชุม 

Congress of Asian Catholic Laity

“Proclaiming Jesus Christ in Asia Today”

31 สิงหาคม – 5 กันยายน ค.ศ. 2010 

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

 1 

1) ผู้ไปร่วมประชุม 

  1. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย)
  2. คุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน (กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน)
  3. คุณประจวบ  ตรีนิกร     (แผนกองค์กรฆราวาส)
  4. คุณวิษณุ  ประดิษฐศิลป์     (แผนกเยาวชน)
  5. Mrs. Marie Celine Michaels (คณะพลมารีประเทศไทย)
  6. คุณเอ็มม่า  เมืองครุฑ          (กลุ่มครอบครัวคริสตชน-CFM)

2

2) รายการเอกสารนำเสนอในที่ประชุม

108301

Greetings and Homily of Opening Mass_Card. Stanislaw Rylko 

109301

Opening Address_Card. Stanislaw Rylko 

109302

Message of Holy Father 

109303

Message of the President of the Republic of Korea 

109304

Greetings of President of Korean Council of Laity 

109305

Greetings of Card. Cheong 

110301

Two Thousand years of the Church's Mission in Asia_Prof. Felipe Gomez 

111451

Jesus Christ a Gift for Asia_Card. Telesphore P. Toppo 

115001

The Catholic Church and Challenges of the Laity Activities_the Indonesian Experience_Bishop Martinus D. Situmorang 

115002

The Roman Catholic Church and the Laity in Vietnam  

115003

The Lay Faithful in the Roman-Catholic Church in Kazakhistan 

115004

Presentation of Indian Delegation_Church in India 

115005

Laity in Korea 

117151

A Brief Report on Laity's Role in Thailand 

117152

The Situation and the Laity in the Philippines 

117153

Experience of the Church in Myanmar 

117154

Situation of the Church and the Laity of Hong Kong 

209001

Vocation and Mission of the Lay Faithful in Light of Christifidelis Laici 
Bishop Josef Clemens
 

211001

Christian Formation and Lay Missionary Efforts in Asia
Rev. Prof. Dinh Duc Dao
 

212001

Christian Initiation and the Ongoing Formation of the Laity
Archbishop Thomas Menamparampil
 

212002

The Christian witness of the laity in different sectors of society 
Prof. Jess Estanislao

212003

Testimonies of Christian Charity and the Service of the Poor  
Bishop Martinus   D. Situmorang
 

217151

Experiences of the Laity in the Work of Ecumenism_Mr. Azzem Sheraz 

217152

Experience of the Laity in Inter-Religeous Dialogue_Rev. Hon Tai-Fai 

217153

The Gospel Amidst Cultures-Reflection on Inculturation in Asia
Archbishop Thomas Menamparampil
 

219001

Homily of Bishop Roland J. Tria Tirona

309001

Courageous Witnesses of the Faith_Rev. Bernardo Cervellera 

310301

The Renewal of the Parish_Rev. Damascus Uichul Jeong 

310302

The Mission and the Pastoral Care of the Family
Bishop Rolando Joven Tria Tirona

310303

The Identity and Mission of Catholic Schools_Mr. Guilheme Vaz 

311301

Youth Evangelization and Youth Pastoral Ministry_Mr. Manoj Sunny 

311302

The Role of Women in the Church and in Society_Ms. Zenaida Roteas 

311303

The Participation of Laity in Politics and Work Place_Rev.John Jack Trisollini 

315001

A New Era of Group Endevours_Prof. Guzman Carryquiry 

315301

Experiences of the Catholic Charismatic Renewal

315302

Experiences of the Couples for Christ

315303

Experiences of the Focolare Movement 

315304

Experiences of the Region of Mary

315305

Experiences of the Neocatechumenal Way

319001

Homily of Bishop Andrew Yeom 

408301

Homily of Card. Telesphore P. Toppo 

409301

Catholic Laity Witness of Hope for the Good of the People of Asia_Card. Stanislaw Rylko 

411301

Final Thanks_Card. Stanislaw Rylko 

411302

Final Thanks_Card. Nicholas Cheong

411303

Letter to the Holy Father from Congress Participants 

411304

Message of Participants to All Lay Catholic of Asia 

510001

Homily of Card. Nicholas Cheong

3

3) สรุปประเด็นที่สำคัญ และเป็นข้อคิดสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

3.1 เรื่อง “Two Thousand Years of the Church Mission in Asia” Waves of Evangelization, holiness and martyrdom

- การประกาศพระศาสนจักรในยุคแรกไม่เพียงแต่ขยายจาก Jerusalem ไป Rome, Antioch, Alexandria แต่ได้มาฝั่ง Persia และ India หมายถึง คริสต์ศาสนาได้ก่อตัวใน Asia ตั้งแต่ยุคอัครสาวก

- ปัจจุบันพระศาสนจักรในโลกแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

  3.1.1 ลายประเทศในกลุ่มมุสลิม และอดีตคอมมิวนิสต์ ยังถูกเบียดเบียนหรือถูกควบคุม

  3.1.2 จำนวนมากมีเสรีภาพ แต่ทรงๆ หรือลดจำนวนลง

  3.1.3 บางประเทศกำลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เกาหลี และเวียดนาม

3.2 Jesus Christ, a gift for Asia: demands, tasks, and challenges of evangelizing today.

- Evangelization is two dimensional; one dimension is “going out” as a missionary (a “Go and tell dimension); the other is the dimension of a “life-witness” to the Good News (the “Come and see” dimension), “Come and see that the Good News is not empty theory, it really works, it is working in our own lives, it has transformed us.

3.3 The Gospel Amidst Cultures: Reflection on Inculturation in Asia

- It is the Church’s task to bring the Good News of salvation to all cultures and present it in a way that corresponds to the genius of each people.

- การประกาศข่าวดี ต้องทำให้ข่าวดี Intelligible and Acceptable ดังนั้น ต้องเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และวิถีชีวิตของผู้ฟัง

- Inculturation จึงไม่เพียงแต่นำวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นมาปรับใช้ในพิธีกรรม แต่เป็นการมีชีวิตในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และนำพระเยซูเจ้าไปทำให้ชีวิตชุมชนท้องถิ่นมีความหมายอย่างแท้จริง

- Hearing God’s Message in one’s own Language and Experiencing it in one’s own Culture.

4

3.4 The Christian Formation of the Laity and the Lay Missionary Efforts in Asia

- Christian Formation ต้องเปิดหัวใจคริสตชนเพื่อไปประกาศข่าวดี

- Christian Formation มีหลายระดับในหลายประเทศ มีที่สำคัญ อาทิ Office of Laity and Family (OLF), Lay Formation Center (LFC), Institute of Formation-Fondacio Asia (IFF Asia)

- FABC office of Laity เน้นการพัฒนาฆราวาสใน 4 ด้าน

 3.4.1 Social Teaching of the Church

 3.4.2 Parcipatory Church

 3.4.3 Youth

 3.4.4 Women

- นักธุรกิจ และนักการเมืองต้องการ formation มากกว่าผู้อื่น เพราะเป็นคริสตชนที่ต้องรับผิดชอบสูง และชะตากรรมของคนยากจน และผู้รอโอกาสอยู่ในกำมือของพวกเขา

- Evangelizing activity of the Laity is vast and complicated world of politics, society, economics, culture, sciences, arts, international structures, mass media. It also includes the reality of human love, family, education of children and adolescents, professional works.

3.5 The Participation of Catholic Laity in the Workplace

- The Degree on the Apostolate of the Laity เป็นเอกสารที่พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสน้อยคนที่ได้อ่าน เข้าใจ และคิดถึง

- YCW ในประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างที่ดีที่คริสตชนจำนวนหนึ่งใช้กระบวนการ See-Judge-Act โดยกลุ่มย่อย ๆ นำปัญหาในการทำงานมาหารือกันและหาคำตอบจากพระวรสารกลับไปแก้ปัญหา ปัจจุบันคริสตชน กลุ่มนั้นได้เข้มแข็งและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นกลุ่มที่กลายเป็น maker and shaker of government policy and the national economy.

3.6 Youth Evangelization and Youth Pastoral Ministry

- 25% ของประชากรอายุต่ำกว่า 25 ในโลกนี้อยู่ใน Asia และ 47% ของประชากรใน Asia อายุต่ำกว่า 25

- เขาเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยที่จะถูกหล่อหลอมให้ดีหรือชั่วไปจนตลอดชีวิต

- เขาเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและสังคมโลก เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญสื่อ (New Media) และมี network ต่อกันและกันสูง

- ดังนั้นการเข้าถึง การหล่อหลอม หรือผู้ทำงานด้านเยาวชนต้องเข้าใจพฤติกรรมเยาวชน และสื่อสารกับเยาวชนได้ด้วยสื่อที่เขามีชีวิตอยู่กับมัน

3.7 การรายงานจากประเทศไทย (ตามแนบ)

3.8 การรายงานจากประเทศต่างๆนั้น ประเทศเกาหลีและเวียดนาม มีข้อมูลที่น่าสนใจมาก

5

ท่านสามารถหารายละเอียด 

เรื่องที่สรุปข้างบนและเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุมอื่นๆได้

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์

www.laity.kr


( 1 Vote )Congress of Asian Catholic Laity-Proclaiming Jesus Christ in Asia Today
Tags:     นักธุรกิจ      ประชุม      รายงาน      asian catholic      laity