may 1
 
 
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 2 ตุลาคม 2014 ยอห์น 6: 1-14

......หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือทีเบเรียส
ประชาชนจำนวนมากตามพระองค์ไป เพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรง
กระทำแก่ผู้เจ็บป่วย พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา ประทับที่นั่นพร้อมกับ
บรรดาศิษย์ ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปัสกาของชาวยิว

พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวน
มากที่มาเฝ้า จึงตรัสแก่ฟิลิปว่า “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน”
พระองค์ตรัสดังนี้เพื่อทดลองใจเขา แต่พระองค์ทรงทราบแล้วว่าจะทรงทำ
ประการใด ฟิลิปทูลตอบว่า “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดก็ไม่พอ”
ศิษย์อีกคนหนึ่งคืออันดรูว์ น้องของซีโมนเปโตรทูลว่า “เด็กคนหนึ่งที่นี่มี
ขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว ขนมปังและปลาเพียงเท่านี้จะพออะไร
สำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงบอกประชาชนให้นั่งลง
เถิด” ที่นั่น มีหญ้าขึ้นอยู่ทั่วไป เขาจึงนั่งลง นับจำนวนผู้ชายได้ถึงห้าพันคน
พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ พระองค์ทรงกระทำเช่นเดียวกันกับปลา
เมื่อคนทั้งหลายอิ่มแล้ว พระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “จงเก็บเศษขนมปัง
ที่เหลือ อย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่าๆ” บรรดาศิษย์จึงเก็บเศษขนมปังบาร์เลย์
ห้าก้อนที่เหลือนั้น ได้สิบสองกระบุง เมื่อคนทั้งหลายเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์
ที่ทรงทำ ก็พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นประกาศกแท้ ซึ่งจะต้องมาในโลก”

 

แบ่งปันพระวรสาร วันที่ 2 ตุลาคม 2014 


เด็ก พร้อมกับ ขนมปัง และ ปลา

     ในพระวรสาร นอกจากเหตุการณ์การกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้าที่ผู้ประพันธ์พระวรสารทั้งสี่ได้บันทึก
ก็มีเหตุการณ์การทวีขนมปังและปลาอย่างอัศจรรย์ที่ได้รับการบันทึกในพระวรสารทั้งสี่

     ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวที่ได้รับการทวีอย่างน่าอัศจรรย์ให้แก่ผู้รับประทานมากถึง 4,000 คน (มก)
ถึง 5,000 คน (มธ, ลก, ยน) นี้ ได้รับมาจากเด็กชายคนหนึ่ง โดยเราไม่ทราบชื่อและอายุของเขาเลย ปรกติในวัฒนธรรม
ของชาวยิว สตรี และ เด็ก เป็นบุคคลที่ไม่มีความสำคัญเท่าไร แม้ในการบันทึกจำนวนผู้ได้รับขนมปังและปลาในอัศจรรย์
ครั้งนี้ ยังไม่ได้นับจำนวนสตรีและเด็กเลย และเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กคนนี้จึงสามารถนำขนมปังและปลามาให้อัครสาวก
มาให้พระเยซูได้ พ่อแม่ของเขายินยอมด้วยไหม หรือว่า อาจจะมีการต่อว่าระหว่างกันในครอบครัวของเด็กชายคนนี้
ก่อนที่ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวนี้จะถูกมอบต่อให้อัครสาวก

     แต่อย่างไรก็ดี พระเยซูทรงทำอัศจรรย์นี้ได้ก็ด้วยส่วนร่วมของเด็กชายคนนี้ บุคคลที่เกือบไม่มีความหมายในสังคม ในวัฒนธรรม ของชาวยิวขณะนั้น แต่กับพระเยซู พระองค์ต้องการจะบอกว่า สำหรับพระองค์ทุกคนมีความหมาย มีความสำคัญเสมอ ทุกคนมีคุณค่า และมีพระพรพิเศษประจำตัวที่พระเจ้ามอบให้เป็นของขวัญ ที่สามารถใช้เลี้ยงดูผู้หิว
กระหายในครอบครัว ในสังคมได้ และถึงแม้คุณค่าของขวัญนี้ แม้จะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเยซูแล้ว คุณค่าและของขวัญนี้ก็กลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์

- Monsignor Gregory E.S. Malovetz
Year of Faith Companion


( 0 Votes )เด็ก พร้อมกับ ขนมปัง และ ปลา