may 6
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 25 กันยายน 2014 มธ. 7: 12-18

.....”ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด
นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”

“จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้น
กว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้น
คับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย”

“จงระวังประกาศกเทียมซึ่งมาพบท่าน นุ่งห่มเหมือนแกะ แต่ภายในคือสุนัขป่าดุร้าย

ท่านจะรู้จักเขาได้จากผลงานของเขา มีใครบ้างเก็บผลองุ่น
จากต้นหนาม หรือเก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม ในทำนองเดียวกัน ต้นไม้
พันธุ์ดีย่อมเกิดผลดี ต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดี ต้นไม้พันธุ์ดีจะเกิดผลไม่
ดีมิได้ และต้นไม้พันธุ์ไม่ดีก็ไม่อาจเกิดผลดีได้”

 

 

หลักสูตรการปลูกฝังมนุษยสัมพันธ์

1. หกคำ ที่สำคัญที่สุดคือ:
I admit I made a mistake
ข้าพเจ้ายอมรับ ว่าข้าพเจ้าทำผิด

2. ห้าคำ ที่สำคัญที่สุดคือ:
You did a good job
คุณทำงานดี

3. สี่คำ ที่สำคัญที่สุดคือ:
What is your opinion?
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร?

4. สามคำ ที่สำคัญที่สุดคือ:
If you please
ขอคุณได้โปรด

5. สองคำ ที่สำคัญที่สุดคือ:
Thank you
ขอบคุณ

6. คำคำเดียว ที่สำคัญที่สุดคือ:
We
เรา

และ คำคำเดียว ที่สำคัญน้อยที่สุดคือ:
I
ข้าพเจ้า

ยังจำสถิติที่เขาเคยทำการสำรวจ (แต่จำแหล่งข้อมูลไม่ได้) มาว่า คนเรานั้น ในแต่ละวันพูดกันโดยเฉลี่ย
30,000 คำ (ถ้าหากหนึ่งหน้ากระดาษมีพันคำ ก็ราวๆ 30 หน้า) ก็ไม่ทราบว่าในสามหมื่นคำนี้ รวม 5 ประโยคข้างต้น (หมายเลข 1 ถึง 5) และ คำคำเดียวในหมายเลข 6 ไว้มากน้อยเพียงใด หรือว่า ในสามหมื่นคำนี้มีคำที่สำคัญน้อยที่สุด (คือ I = ข้าพเจ้า) มากกว่าคำอื่นๆ


( 1 Vote )หลักสูตรการปลูกฝังมนุษยสัมพันธ์