Jan1 14
 
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2014 มก.1: 9-11

……..ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี
และทรงรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ
ก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ
และมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปราน
ของเรา”

 

แบ่งปันพระวรสาร วันที่ 12 มิถุนายน 2014 


ไตรมิตร หรือ ไตรพิษ ในชีวิต

1. สามสิ่งในชีวิต ที่ผ่านไปแล้ว ไม่มีวันหวนกลับคืนมา
 เวลา  คำพูด  โอกาส

2. สามสิ่ง ที่สามารถทำลายชีวิตคนได้
 ความโกรธ  ความหยิ่งยะโส  การไม่ให้อภัย

3. สามสิ่ง ที่เราควรหวงแหนรักษาไว้ในชีวิต
 ความหวัง  ความสันติ  ความสุจริต

4. สามสิ่ง ที่มีคุณค่าในชีวิต
 ความรัก  ครอบครัว และ เพื่อน  ความเมตตา อารี

5. สามสิ่ง ที่ไม่เคยแน่นอนเลยในชีวิต
 โชคลาภ  ความสำเร็จ  ความฝัน

6. สามสิ่ง ที่สร้างคนให้เป็นคน
 การอุทิศตน  ความจริงใจ  ความขยันขันแข็ง อุตสาหะ

7. สามพระองค์ ที่อยู่ยั่งยืนถาวรนิรันดร
 พระบิดา  พระบุตร  พระจิต

 


( 0 Votes )ไตรมิตร หรือ ไตรพิษ ในชีวิต