oct 16
 
 

วันที่ 10 เมษายน 2014 ลก. 17: 6

.....องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’
ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

 

 


DAYENU – “แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว”
(It Would Have Been Enough)

- ถ้าพระเจ้าทรงสร้างเรา (มนุษยชาติ) และไม่ทรงเผยพระองค์เองในสิ่งสร้างอันน่าอัศจรรย์ใจ

..........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าทรงเผยพระองค์เองแก่เรา และไม่ทรงมอบพันธสัญญาแก่ประชากรของพระองค์

..........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าทรงมอบพันธสัญญาแก่ประชากรของพระองค์แล้ว และไม่ส่งพระจิตเจ้าให้แก่เรา

..........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าแก่เราแล้ว แต่ไม่มอบพระหฤทัยของพระองค์แก่เรา

..........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้ามอบพระหฤทัยของพระองค์แก่เราแล้ว และไม่ทรงดูแลเราเมื่อเราหลงทางจากความรักของพระองค์

..........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระองค์ทรงดูแลเราเมื่อเราหลงทางจากความรักของพระองค์ และไม่ทรงปลดปล่อยเราจากความเป็นทาส

.........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราจากความเป็นทาสแล้ว และไม่นำเราสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพ

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้านำเราสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพแล้ว และไม่ส่งประกาศกชายหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์มาประกาศถึงความรัก

ของพระองค์
.........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าส่งประกาศกชายหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์มาประกาศถึงความรักของพระองค์แล้ว

และไม่สัญญาจะส่งผู้ไถ่กู้แก่รา

.........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าสัญญาจะส่งผู้ไถ่กู้แก่เราแล้ว และไม่ส่งองค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเจ้าส่งองค์พระเยซู พระบุตรสุดที่รักของพระองค์แล้ว และพระบุตรไม่ได้เป็นพี่น้องของเรา

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเยซูเป็นพี่น้องของเราแล้ว และพระองค์ไม่ร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่หัวเราะ ไม่ร้องให้กับเรา

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเยซูได้ร่วมชีวิตกับเราแล้ว และไม่สอนเราให้รู้จักการให้อภัยให้แก่กันและกันอย่างไร

.........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว 

- ถ้าพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักให้อภัยแก่กันและกันแล้ว และไม่แสดงว่าเราควรรักกันอย่างไร

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักรักกันและกันแล้ว และไม่สอนให้เรารู้จักรับใช้กันและกัน

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักรับใช้กันและกันแล้ว และไม่มอบศีลมหาสนิทอันเป็นศีลแห่งความรักของพระองค์

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเยซูทรงมอบศีลมหาสนิทอันเป็นศีลแห่งความรักของพระองค์แล้ว

และไม่ทรงเผยความรักของพระบิดาแก่เรา

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

- ถ้าพระเยซูทรงเผยความรักของพระบิดาแก่เราแล้ว และไม่เรียกเราให้สืบสานพันธกิจของพระองค์ต่อไปในโลก

........แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

แต่ ข้าแต่พระบิดาเจ้า เป็นองค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ที่ทรงเผยความรักของพระองค์แก่ลูก
ชีวิตทั้งครบของพระเยซู การสิ้นพระชนม์ การกลับคืนชีพ เป็นการยืนยันถึงความรัก เมตตา ปรานี ลึกซึ้งของ
พระองค์

ด้วยเหตุนี้ พวกลูกจึงขอสดุดีพระองค์ กราบขอบพระคุณพระองค์ ลูกสรรเสริญพระองค์ ลูกนมัสการ
พระองค์ พร้อมกับสิ่งสร้างทั้งมวล เพราะเป็นการเหมาะสมยิ่งนักที่จะนมัสการและสรรเสริญพระองค์ด้วย
สุดหัวใจของลูก พระสิริมงคลจงมีแด่พระองค์ พระบิดา พระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระจิตเจ้า
บัดนี้และตลอดนิรันดร อาแมน

***************************************************

(Note : DAYENU คำภาษาฮีบรู แปลว่า “แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว” (It would have been enough)
เป็นสร้อยในบทเพลงภาวนาของชาวฮีบรู เนื้อร้องของแต่ละตอนสืบต่อเนื่องจากประโยคก่อน
ต่อกันเป็นลูกโซ่ เป็นเพลงที่ร้องระหว่างรับประทานอาหาร รำลึกถึงการหนีจากความเป็นทาส
จากอียิปต์ (Passover Seder)

จากหนังสือ Throw Fire
โดย คุณพ่อ John Fuellenbach SVD
Logos Publishing Inc., Manila ; 1998)


( 0 Votes )แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว