aug 14

 

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2013 ลูกา 23: 33

.......เมื่อมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกระโหลก บรรดาทหารตรึง
พระองค์ที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคน คนหนึ่งอยู่ข้างขวา และอีกคนหนึ่ง
อยู่ข้างซ้าย

 

ความเชื่อ ของนักโทษที่กลับใจ
(Faith of the Good Thief)

     นักโทษที่ขโมยสวรรค์คนนี้ ที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซู น่าจะได้รับชื่อว่า เป็นนักมวยปล้ำ (wrestler)
ที่แข็งแรงที่สุดของโลก หรือไม่ก็อีกชื่อหนึ่งว่า เป็นนักกายกรรม (gymnast) ที่กระโดดสูงที่สุดของโลก และขโมย
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก

     ที่ว่าเป็นนักมวยปล้ำที่แข็งแรงที่สุด เพราะจากสภาพที่ถูกตรึงกางเขนที่ถือว่าเป็นเครื่องมือประหารที่
แสนเจ็บปวด ที่ทรมานที่สุดของอาณาจักรโรมัน Dismas (ชื่อของนักโทษที่กลับใจคนนี้) ยังสามารถ
คุมสติของเขาได้อยู่ เขาจึงสามารถได้ยินคำภาวนาของพระเยซูต่อพระบิดาเจ้าว่า “พระบิดาเจ้าข้า
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร?” (ลูกา 23: 34)....... และถ้อยคำนี้เอง
ที่เปิดใจของ Dismas ทำให้เขาแน่ใจว่า พระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์และในขณะเดียวกัน คำภาวนานี้ทำให้เขา
สำนึกผิดต่อความผิดต่างๆ มากมายในชีวิตของเขา และต่อว่า Gesmas เพื่อนนักโทษที่ถูกตรึงกางเขน
พร้อมกันว่า “แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ ที่มารับโทษเดียวกันสำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้ว
เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเรา แต่ท่านผู้นี้มิได้ทำผิดเลย” (ลูกา 23: 40-41)

     ที่ว่าเป็นนักกระโดดสูงสุด เพราะจากสภาพนักโทษประหาร Dismas สามารถก้าวกระโดดจากนรกสู่
สวรรค์ได้ด้วยคำสารภาพว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่
พระอาณาจักรของพระองค์” (ลูกา 23: 42)

     ที่ว่าเป็นขโมยที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก ก็เพราะ Dismas ได้ขโมยสวรรค์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตขณะ
ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซู..... ในห้วงแห่งความมืดมนของบั้นปลายชีวิต Dismas ยังมีสติพอที่จะ
เปิดหัวใจให้ความสว่างลอดเข้าในจิตวิญญาณของตนได้ด้วย:-
I. การได้ยินคำภาวนาของพระเยซูต่อพระบิดา ที่พระองค์ขอพระบิดายกโทษให้แก่ผู้ตัดสิน
ประหารชีวิตของพระองค์
II. คำภาวนาของพระเยซูนี้ เปิดหัวใจของ Dismas ทำให้เขารู้สำนึกถึงความผิดของตนเอง
III. เขา (Dismas) ยอมรับความผิดของตน และยอมรับการถูกลงโทษนี้ว่า ถูกต้อง และ สมควร
IV. เขา (Dismas) แสดงความเชื่ออย่างเปิดเผยต่อพระเยซู ต่อหน้านายทหารโรมัน
ต่อเพื่อนนักโทษ และต่อผู้คน ณ เชิงกางเขน ด้วยคำภาวนาของตนต่อพระเยซูให้รับเขา
(Dismas) ไปสู่สวรรค์

Dismas เป็นนักขโมยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อพระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงกับ
ท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์” (ลูกา 23: 43)

จาก The Good Thief
โดย Fr. Lawrence J. Donohoo
Magnificat – Year of Faith Companion


( 0 Votes )ความเชื่อ ของนักโทษที่กลับใจ