feb 3
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2013 2 โครินธ์ 9: 6-9

......ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย
ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้
มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจ
ยินดี พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้
ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย
ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เขาเอื้อเฟื้อแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจน
ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ตลอดนิรันดร”

 

ข้อความเชื่อแต่ละข้อสัมพันธ์กัน

     เราสามารถอธิบายเรื่องความเชื่อ (analogy of Faith) โดยเปรียบเทียบกับเกมส์ตัวเลขในหน้าหนังสือพิมพ์
รายวัน เกมส์นี้เรียกว่า “เคน-เคน” (Ken Ken)

     วิธีเล่นเกมส์ Ken Ken คล้ายกับ Sudoku ที่ให้ตัวเลขบางตัวมา (จาก 1-9) และให้เราเลือกตัวเลขใส่ในช่องว่าง
ให้ครบ และเมื่อรวมกันได้ผลลัพท์ตามที่โจทย์กำหนดไว้แล้ว

     เรื่องความเชื่อที่พระศาสนจักรคาทอลิกสอน ก็คล้ายๆ กับเรื่องการเล่นเกมส์ดังกล่าวในแง่ที่ว่า ความเชื่อมีข้อ
ความเชื่อหลายข้อ ซึ่งข้อความเชื่อทั้งหลายนี้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันและร่วมกันช่วยให้เราบรรลุความจริงที่เราเชื่อครบ
ครันขึ้น อาทิเช่น ข้อความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิสนธินิรมลของพระแม่มารีย์สอนเราบางอย่างเกี่ยวกับศีลมหาสนิท
เรื่องของความรักของสามี-ภรรยาที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องสะท้อนภาพความจริงเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพได้บ้าง

     พระเจ้าทรงประทานพระพรแห่งความเชื่อแก่เรา เพื่อที่เราจะได้เปิดใจรับข้อความจริง และเห็นว่าความเชื่อ
(ความจริง) แต่ละข้อเกี่ยวเนื่องกันอย่างครบบริบูรณ์ และนำเราดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่พระองค์ทรงเผยให้เรา

- คุณพ่อ James M. Sullivan O.P.
จาก Magnificat Year of Faith Companion


(ได้รับการตรวจและแก้ไข โดยคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ)


( 0 Votes )ข้อความเชื่อแต่ละข้อสัมพันธ์กัน