Jul reasons-to-recycle-3

 

 


กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 26 กันยายน 2013 ลูกา 16: 3-8

.......ผู้จัดการจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไร นายจะไล่ฉันออกจาก
หน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะไปขุดดินก็ทำไม่ไหว จะไปขอทานก็อายเขา ฉันรู้แล้ว
ว่าจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้วจะมีคนรับฉัน
ไว้ในบ้านของเขา”
เขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายเข้ามาทีละคน ถามคนแรกว่า “ท่านเป็น
หนี้นายข้าพเจ้าเท่าไร” ลูกหนี้ตอบว่า “เป็นหนี้น้ำมันมะกอกหนึ่งร้อยถัง”
ผู้จัดการจึงบอกว่า “นำใบสัญญาของท่านมา นั่งลงเร็วๆ เขียนแก้เป็น
ห้าสิบถัง” แล้วเขาถามลูกหนี้อีกคนหนึ่งว่า “แล้วท่านล่ะ เป็นหนี้อยู่เท่าไร”
เขาตอบว่า “เป็นหนี้ข้าวสาลีหนึ่งร้อยกระสอบ” ผู้จัดการจึงบอกว่า
“เอาใบสัญญาของท่านมา แล้วเขียนแก้เป็นแปดสิบกระสอบ” นายนึกชม
ผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่า เขาทำอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งนี้ก็เพราะบุตรของโลกนี้
มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของ
ความสว่าง”

 

 

ความเชื่อในพระพรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงประทานพระพรแห่งความปรีชาญาณให้แก่มนุษย์ทุกคนมากมาย ซึ่งพอสรุปใน 8 ด้านดังนี้.-

1. Linguistic intelligence (word smart)
ความสามารถในการอ่าน การเขียน ใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องเหมาะสม เล่าเรื่องราวต่างๆ เป็นลำดับ
ขั้นตอน และเข้าใจง่าย มีไหวพริบในการโต้ตอบ ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. Logical – mathematical intelligence (number/reasoning smart)
ความสามารถในการคำนวณอย่างมีลำดับขั้นตอน แม่นยำ มีเหตุผล ความจำเกี่ยวกับตัวเลข

3. Spatial intelligence (picture/ art smart)
มีความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ออกแบบ มีสายตาศิลปะ มองในรายละเอียด สีสัน และ จินตนาการ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น สามารถมองและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

4. Bodily-Kinesthetic intelligence (body smart)
สามารถแสดงท่าทางประกอบการพูด ใช้ภาษามือ เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น
เป็นผู้ที่ชอบด้านการแสดง การเต้น รำ การแสดงละคร ฯลฯ
มีความสามารถสูงในการติดต่อประสานงาน การสร้างเครือข่ายมิตรภาพ

5. Musical Intelligence (music smart)
มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีเป็นพิเศษ ชอบร้องเพลง ฟังเพลงได้ทุกแนว ทั้งเพลงช้าและเพลงเร็ว
สามารถอ่านโน๊ตเพลง เล่นเครื่องดนตรี แต่งเนื้อร้อง แต่งทำนองเพลงได้ มีความสุขกับการสร้างสรรค์
ผลงานเพลง
ใช้บทเพลงในการสื่อความหมายบางอย่างที่ต้องการ

6. Interpersonal intelligence (people smart)
เป็นผู้นำที่ดี ชอบพบปะผู้คน และเรียนรู้จักผู้อื่น เป็นคนที่สร้างมิตรภาพได้เร็ว เข้าใจผู้อื่น
ชอบช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

7. Intrapersonal intelligence (self smart)
มักจะทบทวนตนเองเสมอ ถึงความรู้สึก ความคิด คุณค่า จุดแข็ง จุดอ่อน รู้จักตนเองเป็นอย่างดี
และมักให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นก่อนเสมอ
สามารถเข้าใจด้านเทววิทยา ปรัชญา จิตวิทยา จิตแพทย์

8. Naturalist intelligence (nature smart)
-มีความสำนึกถึงโลก สิ่งสร้าง ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เห็นถึงความแตกต่างของฤดูกาล

-รักสัตว์ ชอบปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ชอบมองธรรมชาติ ชอบการท่องเที่ยว ผจญภัย แสวงบุญ


(จาก “Ministers in a flat world and a flat Church
by Fr. Jose Kuttianimattathil SDB – Coordinator of the formation programmes of the Salecians of South Asia (Bangalore)

คำอธิบายภาษาไทย โดย นู๋ฉาย จาก อุดมศานต์ ฉบับ สิงหาคม ค.ศ. 2011)


( 0 Votes )ความเชื่อในพระพรของพระเจ้า
Latest Articles