sparrow

 

 

 กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 12 กันยายน 2013 ยอห์น 6: 28-33

.......เขาเหล่านั้นจึงทูลว่า “พวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของ
พระเจ้าสำเร็จ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของพระเจ้า ก็คือให้ท่าน
ทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา” ประชาชนจึงทูลถามว่า “ท่านกระทำ
เครื่องหมายอัศจรรย์ใดเพื่อพวกเราจะได้เห็นและจะได้เชื่อในท่าน ท่านทำ
อะไรเล่า บรรพบุรุษของเราได้กินมานนาในถิ่นทุรกันดาร ดังที่มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ว่า พระองค์ประทานขนมปังจากสวรรค์ให้เขากิน” พระเยซูเจ้า
ตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า มิใช่โมเสสที่ให้ขนมปัง
จากสวรรค์แก่ท่าน แต่เป็นพระบิดาของเราที่ประทานขนมปังแท้จากสวรรค์
ให้ท่าน เพราะขนมปังของพระเจ้า คือขนมปังซึ่งส่งลงมาจากสวรรค์ และ
ประทานชีวิตให้แก่โลก”

 

เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ

บทเรียนชีวิตสำหรับคริสตชนนำไปปฏิบัติในศตวรรษที่ 21:

o เคารพรักทุกคน ไม่ว่าจะอายุมาก อายุน้อย คนรวย และคนที่จน
+ พยายามอย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุ จงวางใจในพระเจ้าเสมอ
 ไม่ต้องบอกทุกคนว่าคุณกำลังทำ (ความดี) อะไร?
o พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ และ แบ่งปันกับผู้อื่น
+ ออกกำลังทุกวัน ทั้งกายและจิตวิญญาณ (ภาวนา รำพึง ฯลฯ)
 ใช้วิจารณญาณ แยกแยะ (discernment) ทำสิ่งดี หนี สิ่งร้าย
o มองดูส่วนดีในทุกสิ่ง ในทุกคน ในทุกสถานการณ์
+ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ (ทั้งชีวิตกาย และ ชีวิตจิต)
 พยายามยกโทษ และลืมไปเสีย จำแต่เรื่องดีๆ
o ทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเสมอ
+ อย่ากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง คิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ
 ใช้เวลากับครอบครัว เพราะนั่นเป็นวัดน้อยประจำบ้านของเรา
o หาเวลาไปเยี่ยมเยียนเพื่อน มิตร
+ อย่าใช้เงินที่คุณไม่มี
 ขอให้มีความสุข
o มีน้ำใจเอื้ออาทร เมตตาอารี
+ คิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้น ไม่ต้องกลัว
 พยายามทำให้ดีที่สุด ด้วยการนำของพระจิตเจ้า

- นิรนาม


( 0 Votes )เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ