july 11

 

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 5 กันยายน 2013 ยอห์น 21: 15-17

……..เมื่อบรรดาศิษย์กินเสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสกับซีโมน
เปโตรว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม?”
เปโตรทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้ารัก
พระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”
พระองค์ตรัสถามเขาอีกเป็นครั้งที่สองว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรัก
เราไหม? เขาทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่า
ข้าพเจ้ารักพระองค์” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด”
พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม?”
เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า “ท่านรักเราไหม?”
เขาทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า
ข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”

 

เราเชื่อพร้อมกับพระศาสนจักร

มีอีกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ คือข้อเท็จจริงที่ว่าเราเองไม่อาจประดิษฐ์ความเชื่อขึ้นมา
หรือประกอบขึ้นมาให้เป็นเสาค้ำยันได้ แต่เราเชื่อร่วมกับพระศาสนจักร เราไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งที่
พระศาสนจักรสอนและทุกสิ่งที่สอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเสมอไป

กระนั้นก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเราคือผู้ร่วมเชื่อในคำอันยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรที่ใช้คำเรียก
ตัวเองว่า “ฉัน” และร่วมความเชื่อในชีวิตของพระศาสนจักรตามความหมายของคำว่า “เรา” ดังนั้นประชาสัตบุรุษก็ค้นพบตัวเอง

+ ในหมู่คณะอันยิ่งใหญ่แห่งความเชื่อ

+ ในหัวข้ออันยิ่งใหญ่ซึ่งคำว่า “พระองค์” ของพระเจ้า และคำว่า “ฉัน” ของมนุษย์นั้น
ได้สัมผัสกันและกันอย่างแท้จริง

+ อดีตกาลของพระวาจาในพระคัมภีร์ได้กลายมาเป็นปัจจุบัน ห้วงเวลาที่ไหลรวมกัน
เข้าทำให้อดีตเป็นปัจจุบันและเผยตนเองสู่อนาคต อีกทั้งเปิดทางให้ความสว่างสุกใส
นิรันดร์แห่งองค์นิรันดร์ได้เข้ามา

รูปแบบอันครบครันแห่งความเชื่อนี้ กล่าวออกมาในบทข้าพเจ้าเชื่อ อันเป็นความเชื่อในและพร้อมกับพระศาสนจักรซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีชีวิตที่พระเจ้าทรงทำงานอยู่ รูปแบบความเชื่อเช่นนี้เองซึ่งเราต้องแสวงหาเพื่อนำมาวางไว้ในหัวใจแห่งความพากเพียรของเราอย่างแท้จริง

- สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่16
(จาก Magnificat Year of Faith Companion)


(ตรวจและแก้ไขโดย คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช C.Ss.R)


( 0 Votes )เราเชื่อพร้อมกับพระศาสนจักร
Tags: