Aug jesus scroll

 

 


กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2013 ยอห์น 14: 8-9, 12-15

…….ฟิลิปทูลว่า “พระเจ้าข้า โปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิด
เท่านี้ก็พอแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ฟิลิปเอ๋ย เราอยู่กับท่านมานานเพียงนี้แล้ว ท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ”
“ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย ท่านพูดได้อย่างไรว่า ‘โปรดทำให้
พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิด’ ……. เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า
ผู้ที่เชื่อในเรา ก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่า
นั้นอีก เพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนาม
ของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อพระบิดาจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระบุตร
ถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะทำให้ ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา
ท่านจะปฎิบัติตามบทบัญญัติของเรา”

 

 

พระหรรษทานโน้มน้าว

“พระหรรษทานโน้มน้าว” (gratia ut motio = grace movement) เราอาจจะไม่คุ้นกับคำกล่าวนี้
แต่พระหรรษทานนี้พระเจ้าทรงประทานแก่เราทุกคนเพื่อจะได้เชื่อในพระองค์และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น เหตุผลที่เราต้องการพระหรรษทานนี้ง่ายมาก นั่นคือ เป็นเพราะว่าการใช้เหตุผลของเราเองเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่เพียงพอ (ที่จะทำให้เรารู้จักพระเจ้าได้อย่างแท้จริง)

เวลาที่นักบุญโทมัส อควินัส บรรยายเรื่องความเชื่อเริ่มต้นขึ้นในมนุษย์แต่ละคน ท่านนักบุญชี้ชัดลงไปว่า ความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่คนเราประสบพบเห็นในโลก น่าจะพาเราไปถึงพระเจ้าได้ ในโลกนี้มีความ
สวยงาม ความเป็นระบบระเบียบ ความก้าวหน้า ความเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งทั้งหลายที่เราประสบพบเห็นเหล่านี้ ไม่มีอันใดเลยที่สามารถนำเราไปถึงบทสรุปที่ว่าพระเจ้าคือใคร ดังนั้น เพื่อจะทราบว่า
พระเจ้าคือใคร เราจำเป็นต้องมีความเชื่อ และเพื่อจะให้ความเชื่อเกิดขึ้นมา เราจำเป็นต้องมีพระหรรษทาน
มาช่วย

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพระหรรษทานโน้มน้าวนี่แหละที่พระเจ้าประทานมาให้เรา เพื่อช่วย เราในการตกลงด้วยสมองและด้วยใจอย่างเสรีที่จะยินยอมเชื่อ พระหรรษทานโน้มน้าวนี้ กระตุ้นให้ใจของเราสั่งการสมองของเราให้บอกออกมาว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ” เป็นปรกติอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรานั้น เราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผล และแสดงเจตจำนงออกมา ในเรื่องที่ต้องใช้ความเชื่อก็เช่นกัน เราทำทั้ง 2 ประการ (นั่นคือ คิดและแสดงเจตจำนง) ซึ่งในกรณีความเชื่อนี้ เราคิดและแสดงเจตจำนงยอมรับว่าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย คือ พระเจ้านั่นเอง

- คุณพ่อ James M. Sullivan OP
(จาก Magnificat Year of Faith Companion)


(ได้รับการตรวจและแก้ไข โดยคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ)


( 0 Votes )พระหรรษทานโน้มน้าว