July 10

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 11 กรกฎาคม 2013 กิจการ 2: 38-39, 41

……..เปโตรตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิด แต่ละคนจง
รับศีลบ้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้รับการอภัยบาป
แล้วท่านจะได้รับพรของพระจิตเจ้า พระสัญญานี้มีไว้สำหรับท่านทั้งหลาย
สำหรับบุตรหลานของท่านและสำหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งองค์พระผู้-
เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียก” .........คนเหล่านั้นรับถ้อยคำของ
เปโตรและได้รับศีลล้างบาป วันนั้นผู้มีความเชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
สามพันคน

 

 

ความเชื่อ...... เป็นการมอบตัวเราเองด้วย

ความเชื่อ เกี่ยวกับความจริงที่เผยแสดงจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็นเพียงการยอมรับด้วยสติปัญญาของตนเท่านั้น แต่ความเชื่อยังเป็นการน้อมรับจากใจที่ศรัทธาในพระเจ้าและยอมถวายตัวแด่พระองค์ผู้ทรงแสดงองค์ด้วย ความเชื่อนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นดำเนินชีวิตความรอดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในทุกๆ เรื่อง

สภาสังคายนา (วาติกันที่ 2) เตือนให้ระลึกว่าผู้มีความเชื่อนี้ จำเป็นต้องมีพระหรรษทานของพระเจ้า มาคอยกระตุ้นและคอยช่วยประคับประคองเขา เขาต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้าทาง ด้านชีวิตภายในของเขา พระองค์จะเป็นผู้กระตุ้นจิตใจเขาให้หันมาหาพระเจ้า พระองค์จะเปิดตาแห่งจิตใจและเปิดทางสะดวกสำหรับทุกคนในการยอมรับและเชื่อความจริง (DV.5)

……ความเชื่อปลุกเร้าเราให้มีความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายอย่างแท้จริงและลึกซึ้ง ด้วยว่าเราจะต้องแสดงความเชื่อออกมาในทุกบริบทของการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า

เนื่องจากความเชื่อเป็นผลานิสงส์จากพระหรรษทาน ความเชื่อจึงมีฤทธิที่จะทำให้เรื่องต่างๆ บังเกิดผลได้ตามที่ปรารถนา อย่างเช่นกรณีของหญิงชาวกานาอันคนใจกล้าที่ไม่ลดละคำร้องขอต่อพระเยซูให้รักษาลูกสาวของตน แม้ว่าพระเยซูจะทรงชี้แจงว่าพันธกิจของพระองค์มีเพื่อชาวอิสราเอลเท่านั้น กระนั้นก็ตามหญิงชาวกานาอันคนนี้ก็ยังโต้ตอบพระเยซูด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม และได้รับอัศจรรย์ในที่สุด โดยพระองค์ตรัสว่า “หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่นัก จงเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาเถิด” (มัทธิว 15:28)

บทบาทของความเชื่อคือการทำงานควบคู่กับอำนาจของพระเจ้าที่มีเหนือทุกสิ่งดังเช่นที่กล่าวมา
.....สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว ความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดสำหรับการได้รับความรอดตามจุดประสงค์
ที่พระเจ้าดำริไว้

 

- บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง
(จาก Magnificat – Year of Faith Companion)


(ได้รับการตรวจและแก้ไขโดย คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ)


( 0 Votes )ความเชื่อ...... เป็นการมอบตัวเราเองด้วย