april 1

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 6 มิถุนายน 2013 กิจการ 7: 55-60

........สเทฟานเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เพ่งมองท้องฟ้า มองเห็นพระ
สิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า
จึงพูดว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืน
อยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” ทุกคนจึงร้องเสียงดัง เอามืออุดหู วิ่งกรูกันเข้าใส่
สเทฟาน ฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินขว้างเขา บรรดาพยาน
นำเสื้อคลุมของตนมาวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ “เซาโล” ขณะที่
คนทั้งหลายกำลังเอาหินขว้างสเทเฟน สเทเฟนอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่
พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย” เขาคุกเข่าลง
และร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าลงโทษพวกเขา
เพราะบาปนี้เลย” เมื่อกล่าวดังนี้แล้ว เขาก็สิ้นใจ

*******************************

 

เธอต้องเข้าใจตามนี้

เธอต้องเข้าใจตามนี้.-
+ เธอต้องเข้าใจนะว่า พระองค์ทรงปรารถนาความใกล้ชิดยิ่ง พระองค์อยากดำรงอยู่ในเธอและ
เจือจานลมหายใจของพระองค์เข้ากับลมหายใจของเธอ
o พระองค์อยากจะอยู่กับเธอตลอดไปจนสิ้นโลก
 พระองค์ทรงเคาะดวงวิญญาณทุกดวง

+ พระองค์ทรงถ่อมองค์เล็กลงจนไม่เป็นที่สังเกตุเพื่อว่าพระองค์จะสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ และความกังวลทุกอย่างของคนเรา
o พระองค์ทรงเข้ามาหาเงียบๆ เพื่อว่าจะได้ไม่รบกวนพวกเธอและไม่มีใครจำพระองค์ได้ พระองค์เสด็จมา
อยู่ท่ามกลางพวกเธอแบบที่ไม่มีใครรู้จักในโลกอันสับสนวุ่นวายด้วยเรื่องนานาสาระพัน
 พระองค์ทรงแสวงหาความวางใจ ความชิดสนิท พระองค์ทรงวิงวอนขอความรักจากเธอ

+ ต่อไปนี้คือสิ่งที่เธอจำต้องยึดมั่นไว้เสมอเพื่อว่าเส้นขอบเขตจะได้ไม่เลือนลาง คือ พระองค์เป็น
พระเจ้าและจำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอ
o พระองค์ไม่ควรจะถ่อมองค์ลงขนาดนี้เลย แต่ที่พระองค์ (พระเยซู) ยอมรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์
(incarnated) ก็เพราะพระองค์รู้ถึงหน้าที่บทบาทของพระองค์ (ในพระตรีเอกภาพ) ที่จะให้พระประสงค์
ของพระบิดาในการไถ่กู้มนุษยชาติคืนกลับมาจากผลของบาปแรก (ของอาดัม-เอวา) ได้สำเร็จใน
พระองค์ (พระเยซู) โดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน
 เพราะเหตุนี้ พระองค์ก็กระโจนออกมาจากที่ซ่อนและคว้าหัวใจของเธอด้วยพระหัตถ์อันทรงยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ และดวงใจของเธอก็ปั่นป่วนด้วยความรู้สึกสะท้าน และแล้วเธอต้องถ่อมตัวเองลงทันทีพร้อม
กับกล่าวกับพระองค์ด้วยท่าทีของความถ่อมตนว่า...... โปรดไปจากข้าฯ เถิดพระเจ้าข้า ข้าฯ เป็นคน
บาป....... เห็นหรือยัง เธอไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพระองค์เลย

+ และเมื่อพระองค์ทรงมองเธอด้วยสายตาเศร้าโศกและพยายามทำให้ความโดดเดี่ยวของพระองค์
เป็นที่ประจักษ์แก่เธออย่างเงียบๆ นั้น ขอให้เธอจงเข้มแข็งไว้ จงก้มกราบพระองค์พร้อมกับ
กล่าวว่า..... ลูกไม่เหมาะสมที่พระองค์จะเสด็จมาประทับอยู่ใต้ชายคาบ้านเลย........
(ที่เหลือก็ปล่อยให้พระองค์จัดการเอง)

 

- คุณพ่อ Hans Urs von Balthasar
(จาก Magnificat – Year of Faith Companion)

(คำแปลได้รับการตรวจและแก้ไข โดยคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช)


( 0 Votes )เธอต้องเข้าใจตามนี้