feb 3

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2013 กิจการ 5: 29-32

……..เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า
ยิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์” พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงบันดาลให้
พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายประหารโดยตรึงบนไม้กางเขนนั้นกลับคืน
พระชนมชีพ พระเจ้าทรงยกพระองค์ท่านขึ้นประทับเบื้องขวาในฐานะ
เป็นหัวหน้าและผู้กอบกู้ เพื่อให้อิสราเอลกลับใจและรับการให้อภัยบาป
เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้ และพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานแก่ผู้ที่
เชื่อฟังพระองค์ก็ทรงเป็นพยานด้วย

********************************

 

ความเชื่อ นำ พระอาณาจักรพระเจ้าอยู่กับเรา


     ความเชื่อ เป็นลักษณะ การเชื่อ โดยไม่เข้าใจ โดยไม่ได้เห็น เมื่อท่านเชื่อเปรียบเสมือนการเดินใน
ความสว่างแห่งสติปัญญา พระเจ้าช่วยท่านและสนับสนุนให้ท่านใช้สติปัญญานี้ แต่บางครั้ง พระองค์ก็ปล่อยให้ท่านอยู่ในความมืดด้วย แต่ก็เป็นเหมือนกับประเทศในเขตร้อนที่กลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนโดยไม่มีช่วงเวลาสลัวๆ แบบค่อยๆ มืดลงๆ

     พระองค์ทรงตรัสว่า “จงใส่หัวคิดของท่านเข้าในหัวใจของท่าน เพราะว่าในขณะนี้ไม่มีคำตอบ
มีแต่เราที่เป็นคำตอบ ท่านไม่เห็นเราในความมืด ท่านจะต้องเดินตามเรา ด้วยความเชื่อมั่น โดยไม่ต้องมีความเข้าใจ จงลุกขึ้นและจงเชื่อ”

     ท่านจะพบความลึกลับสุดแสนจะเข้าใจในวิถีการทำงานของพระเจ้า หากติดตามพระองค์เดินฝ่าค่ำคืนของวิญญาณที่มืดมิดดังของประเทศในเขตร้อน จะมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นช่วงก่อนถึงแก่ความตาย หรือช่วงในวัยกลางคน หรืออาจเป็นช่วงที่อยู่ในวัยเยาว์ ณ ช่วงเวลาอย่างนี้ พระองค์จะเปิดเผยพระองค์ พระองค์จะอยู่ตรงนั้นจริงแท้แน่นอน

     ส่วนท่านเวลานี้ อะไรที่ท่านได้รู้ด้วยปัญญาของท่านมา ก็ได้ผสมผสานกับสิ่งที่ท่านได้รับเพิ่มเติมแล้ว เพราะว่าท่านได้มีความเชื่อขณะที่ท่านเดินอยู่ในความมืด ท่านได้เข้าไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ในภาวะขั้นสมบูรณ์ยอดเยี่ยมแล้ว แม้ว่าท่านยังไม่ถึงแก่ความตาย พระอาณาจักรพระเจ้าอยู่กับเราแล้วในขณะนี้

 

- ผู้รับใช้พระเจ้า Catherine de Hueck Doherty
(จาก Magnificat - Year of Faith Companion)

(คำแปลนี้ได้รับการตรวจและแก้ไขโดย คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ)

 


( 0 Votes )ความเชื่อ นำ พระอาณาจักรพระเจ้าอยู่กับเรา