mar 2

 

วันที่ 14 มีนาคม 2013 มัทธิว 15: 24-28

.......พระองค์ทรงตอบว่า “เราถูกส่งมาเพื่อแกะที่พลัดหลงของ
วงศ์วานอิสราเอลเท่านั้น” แต่นางเข้ามากราบพระองค์ทูลว่า “พระเจ้าข้า
โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด” พระองค์ทรงตอบว่า “ไม่สมควรที่จะเอาอาหาร
ของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน” นางทูลว่า “ถูกแล้วพระเจ้าข้า แต่แม้แต่ลูก
สุนัขก็ยังได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนาย” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับนาง
ว่า “หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ จงเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาเถิด”
และบุตรหญิงของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่บัดนั้น

 


บทภาวนาเพื่อการเลือกตั้ง
พระสันตะปาปาองค์ใหม่
--------------------------------------------

ข้าแต่พระเจ้า ผู้เลี้ยงแกะนิรันดร
พระองค์ทรงปกครองฝูงแกะของพระองค์
ด้วยความเอาใจใส่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยความรักของพ่ออันไม่สิ้นสุด
โปรดประทานนายชุมพาบาล
แก่พระศาสนจักร ผู้ที่จะทำให้พระองค์
พอพระทัยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเขา
และจะดูแลเอาใจใส่พวกเรา
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์
และพระจิตตลอดนิรันดร์ อาแมน

 

 


     “ความเชื่อ” คนเรามีได้ก็เพราะพระหรรษทานและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
“ความเชื่อ/การเชื่อ” นี้เป็นการกระทำ การตัดสินใจของมนุษย์เอง ความเชื่อของเรานี้ไม่ได้ไปจำกัดอิสรภาพหรือการใช้เหตุผลของเรา ความจริง “ความเชื่อ” นี้กลับเกี่ยวข้องกับอิสรภาพและการใช้เหตุผลแทบจะทุกย่างก้าวบนเส้นทางชีวิต เส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าจะพบอะไร ความเชื่อนำเราออกจากความมั่นคงแห่งชีวิต ความมั่นคงที่เรามั่นใจจากการใช้เหตุผลและการเลือกอย่างอิสระเสรีของเรา แต่ความเชื่อท้าทายความสุขสบายของเรา และนำเราให้ไว้วางใจในพระเจ้า โดยเชื่อว่าพระองค์จะนำพาเราสู่อิสรภาพที่แท้จริงกว่า สู่ความตระหนักถึงสถานภาพและเอกลักษณ์ของเรา อันยังผลให้เราพบกับความชื่นชมยินดีและความสุขสันติกับทุกคน การเชื่อ (to believe) ก็คือการนำตัวเราไปตามทางของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ด้วยความเต็มใจและด้วยความยินดีเช่นเดียวกับมหาบุรุษอับราม (Abram) และพระนางมารีย์แห่งนาซาแรท ความเชื่อ (Faith) จึงเป็นการยอมรับ เป็นการตอบ “ครับ/ค่ะ” ด้วยหัวใจ ด้วยจิตใจ รับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเรา คำตอบ “ครับ/ค่ะ” นี้ เปลี่ยนแปลงฟื้นฟูชีวิต และเผยเส้นทางชีวิตสู่ความหมายที่เต็มเปี่ยม ที่ใหม่ตลอดเวลา ที่บริบูรณ์ด้วยความยินดี และความหวัง
ที่วางใจได้

( จาก On the Nature of Faith
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16
คำปราศรัยต่อคริสตชน ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร
เมื่อวันพุธ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2012)

 

 

 

……ความเชื่อ (ของคริสตชน) แสวงหาความเข้าใจ (เสมอ) (fides quaerens intellectum) และเทววิทยา
เป็นหนทางที่สนับสนุน ส่งเสริม ปูทางสำหรับการแสวงหาความเข้าใจนี้ตลอดเวลาแก่คริสตชน..... เทววิทยาคงอยู่/
มีประโยชน์ต่อเมื่อเกี่ยวข้องกับของขวัญแห่งความเชื่อจากพระเจ้า..... เทววิทยา นำความชัด ความชอบ ความศรัทธาและ
ความจริงแห่งความเชื่อสู่ความเข้าใจให้แก่คริสตชน ให้แก่มนุษย์ทุกคน..... เทววิทยา หาหนทาง หาโอกาสที่จะแสดงให้
คริสตชน/มนุษยชาติ “รู้ถึงความไพบูลย์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ของคริสตเจ้า” (เอเฟซัส 3:8) เพื่อนำความยินดีแห่งจิตวิญญาณ
แก่ชุมชนผู้มีความเชื่อ และเพื่อนำพลังแก่พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร.....

........คณะกรรมการเทววิทยาอ้างอิงคำกล่าวของนักบุญโทมัส อควินัส ดังนี้:-
“เมื่อใครคนหนึ่งมีจิตใจพร้อมที่จะเชื่อ
เขาจะรักความจริงที่เขาเชื่อ
เขาจะอยู่กับความเชื่อนี้
เขาจะโอบกอดความเชื่อนี้
ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เขาแสวงหาได้
เพื่อยืนยันถึงความเชื่อนี้”
(cum enim homo habet promptam
voluntatem ad credendum,
diligent veritatem creditam et
super ea excogitat et amplectitur
si quas ratones ad hoc invenire potest.
- St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae)

 

 

……นักบุญ โทมัส อควินัส ยังได้อธิบายถึงการแสดงความเชื่อ (act of faith) ของคริสตชนสามประการดังนี้;-

 

ประการแรก : เมื่อเรากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้า”
(I believe in God – credo Deum)
พระเจ้าเป็นผู้ที่เรารู้จักพระองค์ว่าเป็นใคร
(พระองค์เป็น ‘กรรม’ (object) ของความเชื่อของเรา)
ประการที่สอง : เมื่อเรากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า”
(I believe God – credo Deo)
พระเจ้าเป็นผู้มอบความเชื่อ (the one who testifies)
เป็นผู้ทำให้เรายอมตามพระองค์ ไม่ขัดขืน
ประการที่สาม : เมื่อเรากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า”
(I believe unto God – credo in Deum)
พระเจ้าเป็นผู้ที่เราเชื่อมั่นในพระองค์ วางความหวังไว้ในพระองค์
หมายถึง พระองค์เป็นเป้าหมายสุดท้ายของความเชื่อของเรา
(the goal of faith)
การแสดงออกที่เชื่อมั่นในพระองค์ (believing unto God- credo in Deum)
คือพลัง (dynamism) คือชีวิต (life) ของความเชื่อ (faith)
นำเราให้เชื่ออย่างเต็มใจ เชื่ออย่างมั่นใจ ไว้วางใจ ศรัทธา และ
รักพระองค์แม้ต้องสละชีพ

 

 

(จาก สารของคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ
ในโอกาสฉลอง “ปีแห่งความเชื่อ”
International Theological Commission’s
Statement on Year of Faith
ZENIT News, October 16, 2012)

  

(ขอขอบคุณ คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ ที่ได้กรุณาช่วยตรวจสอบ แก้ไข คำแปลนี้ครับ)

 


( 0 Votes )ความเชื่อ/การเชื่อ