Feb 8

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 มาระโก 5: 30-34

......ขณะเดียวกันพระเยซูเทรงรู้สึกว่ามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองค์ไป
จึงทรงหันมายังกลุ่มชน ตรัสว่า “ใครสัมผัสเสื้อของเรา” บรรดาศิษย์ทูลว่า
พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าผู้คนเบียดเสียดกันเช่นนี้ แล้วยังทรงถามอีกหรือว่า
“ใครสัมผัสเรา” พระองค์ทรงหันไปรอบๆ เพื่อทอดพระเนตรผู้ที่กระทำเช่นนั้น
หญิงคนนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสั่น เพราะรู้ดีว่าอะไรได้เกิดขึ้นแก่ตน จึงกราบลง
เฉพาะพระพักตร์และทูลให้ทรงทราบความจริงทุกประการ พระองค์จึงตรัสว่า
“ลูกเอ๋ย ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุข หายจาก
โรคเถิด”

 

การแบ่งปันพระวาจาครั้งที่ 55
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2013 เวลา 9.30 – 13.30 นาฬิกา
ที่บ้านคุณฟรังซัวส์ ทวีธวัส มั่นธนาการ
เลขที่ 44/1 ซอยพิพัฒน์ (สาทร ซอย 8) ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-238-1080, 02-238-1091
โปรดยืนยันการมาร่วมแบ่งปันฯ ที่โทรศัพท์
02-222-7398, 02-224-5551

 

 

บทภาวนาเร้าวิงวอนเพื่อ “ความเชื่อ”
(บนพื้นฐานคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16)

o ในความเชื่อ ข้าพเจ้าพบบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าพเจ้าจะคาดคิดขึ้นเองด้วยตัวของข้าพเจ้า.......
    (รับ) โปรดเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิด พระเจ้าข้า
+ ความเชื่อเป็นคำตอบ “ครับ/ค่ะ” แบบใหม่ (new “Yes”) ที่ถูกเปล่งออกมาได้เพราะพระเจ้าทรงสัมผัสข้าพเจ้า (รับ)
ความเชื่อก็คือ การได้พบพระองค์ (พระเจ้า) ผู้ทรงอดทนยอมรับความบกพร่องของข้าพเจ้า
   และทรงประทานความรักที่ไม่เสื่อมสลาย (รับ)
o ความเชื่อหมายถึง การมีชีวิตร่วมกับพระองค์ ผู้ทรงปกป้องคุ้มครองเรา และนำเราข้ามพ้นความตาย (รับ)
+ ความเชื่อ คือการทลายเกราะที่กักขังตัวข้าพเจ้า (ตัวกู = I) ให้อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังในโลก
   ของตัวเอง และปล่อยให้ “ตัวข้าพเจ้า – ที่แท้จริง” (my true self = the one that God created us to be)
   ได้กลับเป็นขึ้นมา (resurrection) (รับ)
 ความเชื่อ คือการถึงจุดที่เราสำนึกว่าเราต้องการที่จะรับบางสิ่งบางอย่าง
    (หมายถึง พระหรรษทาน/ พระพรจากพระเจ้า) (รับ)
o ความเชื่อ หมายถึงการแบมือของเราด้วยความวางใจ และ รับของขวัญ (จากพระเจ้า) (รับ)
+ ความเชื่อ ครอบคลุมทุกส่วนของชีวิตของเรา สติปัญญา จิตใจ ความรู้สึก ความรัก (รับ)
 ความเชื่อ นำชีวิตของเราจากการพึ่งพาสิ่งที่เห็นได้ จับต้องได้สู่ความวางใจในสิ่งที่เห็นไม่ได้ (รับ)
o ความเชื่อ เปิดพลังภายในแห่งความเข้าใจที่กำลังรอคอยแสงสว่างแห่งความจริง (รับ)
+ ความเชื่อ เป็นเสียงเรียกที่ดึงดูดผู้คนมารวมกันเป็นชุมชน (รับ)
 ความเชื่อ เกี่ยวข้องกับการให้อภัย เราจะสามารถค้นพบตัวเราเองได้เมื่อเรารับการให้อภัย
   (เมื่อเราทำผิด) และให้อภัย (เมื่อคนอื่นทำผิด) (รับ)
o ความเชื่อ ต้องเติบใหญ่บรรลุวุฒิภาวะ (เป็นผู้ใหญ่) ด้วยการเผชิญความยากลำบาก
   ทุกข์ทรมาน ในทุกช่วงของชีวิต ในยามถูกคุกคามด้วยความสงสัย และอำนาจที่โน้มน้าวสู่
   การไม่เชื่อ (unbelief) (รับ)
+ ความเชื่อ เปิดหัวใจของเราให้กว้างด้วยความหวัง และ เสริมพลังให้เราพร้อมเป็นพยาน
   แม้ถึงแก่ชีวิต (รับ)
- ความเชื่อ ทำให้เราเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่น การเป็นผู้ที่เชื่อ คือการหนีแรงถ่วงของเราเอง
   (หมายถึง ความลำเอียงทางบาป) (รับ)

- บทภาวนาแต่งโดยคุณพ่อ Peter John Cameron O.P.
   จาก The Magnificat – Year of Faith Companion


หมายเหตุ : บทภาวนาตอบรับ “ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า โปรดทวีความเชื่อของเรา” (I believe, Lord,
increase our Faith-Credo, Domine, Adauge Nobis Fidem) เป็นชื่อของเพลงทางการของการ
ฉลอง “ปีแห่งความเชื่อ” นี้ด้วย)


( 0 Votes )ความเชื่อ