jan 12

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 31 มกราคม 2013 มัทธิว 10: 26-31

“อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย
ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้ สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าว
ออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลัง
คาเรือน”

“อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่
ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก นกกระจอกสองตัว เขาขาย
กันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดิน
โดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับ
ไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอก
จำนวนมาก”
********************************************

 

Thank you very much
for all your support and pledges

 

ขอขอบคุณ

สมาชิกอาวุโสกลุ่มแบ่งปันท่านเดิม
ที่ได้กรุณามอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
บทแบ่งปันให้แก่เพื่อนๆ สมาชิกเป็นรายเดือนตลอดปี
ค.ศ. 2013 เหมือนเช่นเดิมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้อุปถัมภ์หลักมาโดยตลอด

ขอขอบคุณในน้ำใจดี และความเมตตาของท่าน

ขอพระเจ้าโปรดประทานพรให้แก่ท่าน และ
สมาชิกในครอบครัวของท่านทุกคน

 

เราเป็นบุคคลประเภทใด?

คุณเป็นคนที่ชีวิตนี้ประสบแต่ความสำเร็จ (successful) หรือเป็นคนที่ชีวิตนี้ทำแต่เรื่องสำคัญ (significant)?

     บุคคลที่ประสบความสำเร็จ (successful) คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงาน และในอาชีพทำมาหากิน ร่ำรวย สะสมทรัพย์สมบัติสำหรับตนเองและครอบครัว

     ส่วนบุคคลที่สำคัญ (significant) คือบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องร่ำรวย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีเกียรติ แต่เป็น บุคคลที่ดำเนินชีวิตในเรื่องสำคัญๆ เรื่องที่มีความหมายต่อตนเองและต่อคนอื่น เรื่องที่มีผลสำคัญต่อชีวิตคนอื่น อาทิเช่น นำคนอื่นให้ดีขึ้น ทำให้สังคมดีขึ้นด้วยความดี ด้วยคุณค่าชีวิตของตน นำความสงบสันติสู่สังคม ขจัดความเหลื่อมล้ำ ไม่ยุติธรรม แบ่งปัน ช่วยเหลือ คนยากไร้ มอบมิตรภาพและความรักให้แก่กันและกัน

......และเราจะเลือกเป็นคนไหน? ......คนที่ประสบความสำเร็จ หรือ คนที่สำคัญ??!!!

     ข้อคิดแห่งชีวิตที่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวต่อครูคำสอนในโอกาสฉลองปี ‘ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000’ (ขณะนั้น ท่านเป็นพระคาร์ดินัลรัทซิงเจอร์) ที่กรุงโรม คงจะป็นแนวทางที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เรา พระองค์กล่าวดังนี้:-

ชีวิตมนุษย์เรานั้นไม่สามารถเติมเต็ม (fulfilled) ด้วยตัวมันเองได้ ชีวิตของเรา
เป็นคำถามที่เปิดกว้าง เป็นการดำเนินชีวิตที่ยังไม่จบ ที่ต้องทำให้ครบบริบูรณ์และเติม
ให้เต็มในที่สุด คำถามพื้นฐานของทุกคนก็คือ:
- คนเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เป็นคนครบบริบูรณ์?
- คนเราจะเรียนรู้ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างไร?
- อะไรคือหนทางสู่ความสุข?

การประกาศข่าวดีก็คือ:
- การแสดงหนทางการดำเนินชีวิตนี้
- การสอนศิลปะการดำเนินชีวิตนี้...........

......ความยากจนที่น่ารันทดที่สุดก็คือการที่เราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความ
ชื่นชมยินดี แต่กลับหมดอาลัยตายอยากกับชีวิตที่ดูเสมือนไร้เหตุผลและค้านกันในตัว
มันเอง โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความยากจนเยี่ยงนี้ในรูปแบบต่างๆ นานา ทั้งในสังคม
ที่ร่ำรวยด้วยวัตถุปัจจัยและในประเทศที่ยากจน......

 


......เพราะเหตุนี้ เรา (พระศาสนจักรคาทอลิก) จึงต้องประกาศข่าวดีใหม่
(New Evangelization) ถ้าศิลปะการดำเนินชีวิตที่ดียังไม่เป็นที่รู้จักแล้ว อย่างอื่นก็
คงไม่ต้องพูดถึง เพราะมัน (อย่างอื่น) ก็คงใช้ไม่ได้ผลเช่นกัน

ศิลปะที่ว่านี้มิใช่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะนี้สามารถสื่อได้โดย
“บุคคลเดียวผู้ทรงชีวิต” บุคคลเดียวที่เป็น “ข่าวดี” บุคคลผู้นั้นก็คือ
“องค์พระเยซูคริสตเจ้า”

(ถ้อยคำของพระคาร์ดินัล โยเซฟ รัทซิงเจอร์
ที่กล่าวต่อการชุมนุมของครูคำสอนในโอกาส
ฉลองปี “ปีติมหาการุญ” ปี ค.ศ. 2000 ที่กรุงโรม)

 

 

 


( 0 Votes )เราเป็นบุคคลประเภทใด?
Tags: