Dec 5

 

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 13 ธันวาคม 2012 โรม 10: 14-15

......ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขา
ไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใคร
ประกาศสอน จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไปตามที่มีเขียน
ไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างงดงามจริงหนอ

********************************************************

 

 

การแบ่งปันพระวาจา ครั้งที่ 54
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 9.30 – 13.30 นาฬิกา
ที่บ้านคุณพวงเพ็ญ อินทรวิศิษฎ์
เลขที่ 4 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 391 2866, 081 635 4320
(ลงทางด่วน “ทางออกถนนอาจณรงค์” หรือ BTS สถานีเอกมัย)
โปรดยืนยันที่ 02 222 7398 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม ศกนี้

 

 

บทเสริม – การประกาศข่าวดีแบบใหม่

 

ข. การประกาศข่าวดีแบบใหม่ : ความเข้าใจ ความหมาย จาก พระศาสนจักรสู่คริสตชน
ในสภาพของโลกปัจจุบัน

 

• บุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่สอง ตรัสคำ “New Evangelization”
   (re-evangelization) เป็นครั้งแรกขณะเสด็จเยี่ยมประเทศโปแลนด์ ที่เมือง Nowa Huta
   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.1979 และอีกครั้งที่ประเทศ Haiti เมืองหลวง Port-au-Prince
   วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1983 และหลังจากนั้นพระองค์ (Blessed Pope JPII) ทรงตรัสคำนี้
   บ่อยขึ้นและอย่างสม่ำเสมอกับประเทศคริสตชนในยุโรป แต่ในภายหลังคำนี้ก็ทรงหมายถึง
   ประเทศอื่นๆ ด้วย (non-European)

 

+ ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์ทรงตั้งคณะกรรมการว่า
   ด้วยการประกาศข่าวดีแบบใหม่ขึ้น (The Pontifical Council for Promoting the New
   Evangelization และได้ให้เรื่องนี้ (the New Evangelization) เป็นหัวข้อของการประชุม
   สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13 ช่วงวันที่ 7-28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 นี้ด้วย เป็นการยืนยันถึงความห่วงใยของพระองค์ (Pope    

   Benedict XVI) ต่อประเทศทางยุโรปเช่นเดียวกับ Blessed Pope JPII และขยายขอบข่ายของ The New Evangelization ให้  

   ครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกด้วย

 

• ความหมายของ New Evangelization ไม่ใช่ระบุถึง รูปแบบ ประเด็น ของปัญหา/ความกังวล เนื้อหาของพันธกิจ หรือ สถานที่/  

   สนามงานของพันธกิจของพระศาสนจักร
   แต่หมายถึง “พันธกิจ” ทั้งครบของพระศาสนจักร จะเรียกว่า New Evangelization
   เป็นชื่อใหม่ของพันธกิจของพระ-ศาสนจักรที่สืบทอดจากอัครสาวกอย่างต่อเนื่อง
   ก็ได้ พันธกิจที่เป็นพื้นฐานของการเป็นคริสตชนและเป็นพระศาสนจักร (being Church)

 

+ New Evangelization เรียกร้องให้เรากลับสู่เรื่องที่เป็นแก่นแท้ (essential) เรื่องที่จำเป็นและ
   สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตคริสตชน และเรียกร้องให้เราประกาศ เผยแผ่ ความเชื่อต้นแบบของ
   คริสตศาสนาในโลกปัจจุบัน

 

• New Evangelization สัมพันธ์กับสภาพใหม่ๆ ของโลกปัจจุบัน 7 ด้านด้วยกันคือ:
     - สภาพของโลกมนุษย์ที่ถอยห่างจากพระเจ้าสู่โลกีย์นิยม (secularization)
     - การอพยพย้ายถิ่นของมนุษยชาติ
     - ความท้าทายจากความก้าวหน้าของการสื่อสารต่างๆ (social media)

 

     - สภาพเศรษฐกิจ

     - ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีต่างๆ
     - บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของผู้นำการเมือง และการเศรษฐกิจในระดับโลก
     - ศาสนสัมพันธ์

 

+ New Evangelization นำเราให้เริ่มจากพระคริสต์ และเดินหน้าโดยไม่ถอยกลับในการเป็นพยาน
   ถึงพระคริสต์ในการดำเนินชีวิตคริสตชนในโลกตามกระแสเรียกของตน:-
     - กล้าหาญที่จะเผชิญกับโลก (ต่อสู้กับความไม่ดีของโลก)
     - ความวางใจที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ในการนำของพระเจ้าในพันธกิจ
     - ความเต็มใจที่ถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในการเข้าหาเพื่อนมนุษย์
     - การกลับใจของจิตใจของเราจากการเพียงดูแลตนเองสู่การเผยแผ่นำข่าวดี
       สู่คนอื่นด้วย
     - กล้าหาญพอที่จะนำสิ่งดีงามแห่งชีวิตสู่สังคม สอนในตลาด ในลานสาธารณะ
       (courtyards of the Gentiles) ในที่ประชุมอภิรัฐสภา (areopagus)
       (กิจการ 17: 16-34)

 

• New Evangelization ต้องการให้คำตอบต่อประเด็นของชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อม
  ของโลกปัจจุบัน:
     - ความท้าทายของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกบริบท/ทุกสถานภาพชีวิต
     - เรื่องพระเจ้าและความจริง (God and the Truth)
     - การเสวนาระหว่างเหตุผล และความเชื่อ (reason faith dialogue)
     - สภาพวัฒนธรรมที่ถดถอยด้อยค่าลง เจือจางเพราะอนุโลมนิยม
       (cultural relativism)
     - การขยายขอบข่ายของบทบาทและส่วนร่วมของพระศาสนจักรต่อความต้องการ
       ของมนุษยชาติ

 

(สรุปเนื้อหาบางข้อจาก “The New Evangelization from the
Perspective of consecrated life “
โดย Fr. Salvatore Curro
Professor of Theology
จาก Omnis Terra ฉบับ March 2012)

 


( 0 Votes ) ความเข้าใจ ความหมาย จาก พระศาสนจักรสู่คริสตชนในสภาพของโลกปัจจุบัน