nov 25

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2012 ยอห์น 17: 1-5
     พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้แล้ว ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบี้องบน ตรัสว่า
“ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบุตร
ของพระองค์เถิด เพื่อพระองค์จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระบุตร
ดังที่พระองค์ได้ประทานอำนาจกับพระบุตรเหนือมนุษย์ทั้งมวล
เพื่อพระบุตรจะได้ประทานชีวิตนิรันดรกับทุกคนที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้
ชีวิตนิรันดรคือ การรู้จักพระองค์ พระเจ้าแท้จริงแต่พระองค์เดียว และรู้จัก
ผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา คือพระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทำให้พระองค์ทรงได้รับ
พระสิริรุ่งโรจน์ในโลกนี้แล้ว โดยปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จตามที่ทรงมอบหมาย
กับข้าพเจ้า บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์กับข้าพเจ้า
พระสิริรุ่งโรจน์ที่ข้าพเจ้าเคยมีร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก”

 

ขอขอบคุณ 

 

คุณพ่อองค์หนึ่ง  ที่ได้กรุณามอบเงินจำนวนหนึ่ง

เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดส่งบทแบ่งปันให้แก่เพื่อนๆ สมาชิก

 

ขอขอบพระคุณในน้ำใจดี และความเมตตาของคุณพ่อ

ต่อ  “กลุ่มแบ่งปันพระวาจา”

 

ขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่คุณพ่อตลอดไป 

 

 

The New Evangelization – การประกาศข่าวดีแบบใหม่
(คำบรรยายของพระคาร์ดินัล โยเซฟ รัทซิงเกอร์ – สมณมนตรี สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรม
แก่ครูคำสอนในโอกาสสัมมนาฉลองปี “ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000”
บทแปลนี้ได้รับการตรวจ แก้ไข โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส)
(ตอนที่ 6/6)

 

 ชีวิตนิรันดร
     องค์ประกอบสุดท้ายของการประกาศข่าวดีแบบใหม่ก็คือชีวิตนิรันดร ทุกวันนี้เราต้อง
ประกาศความเชื่อด้วยกำลังที่เข้มแข็งใหม่ขึ้นในชีวิตประจำวัน ที่นี่ ข้าพเจ้า (พระคาร์ดินัล
รัทซิงเกอร์) ต้องการจะพูดถึงอีกด้านหนึ่งของการประกาศพระเยซูเจ้าที่มักจะขาดไปในปัจจุบัน
การประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นการประกาศว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระเจ้าผู้ทรง
รู้จักเรา และทรงฟังเรา เป็นพระเจ้าที่ทรงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพื่อนำความ
ยุติธรรมมาให้ ดังนั้นการประกาศนี้จึงเป็นการประกาศความยุติธรรม การประกาศความรับผิด
ชอบของเราด้วย

     มนุษย์สามารถเลือกที่จะไม่ทำ หรือหลีกเลี่ยงการกระทำในสิ่งที่ถูกโน้มน้าวไปในทางที่ผิด
หรือในทางกลับกัน เลือกไม่ทำ/หลีกเลี่ยงการกระทำในสิ่งที่ถูกที่ควร เขาจะถูกพิพากษาและต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา นี่เป็นสัจธรรมของชีวิต และมีคุณค่าสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
อำนาจหรือคนธรรมดาก็ตาม ในเหตุการณ์ทางเลือกเหล่านี้ เราจะเห็นว่าอำนาจต่างๆ ในโลกมี
ขีดจำกัด มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ยังคงอยู่ และเป็นผู้พิพากษาความยุติธรรม เป็นพระองค์ผู้เดียวที่
จะทำเช่นนี้ได้ในที่สุด

 

     เราอาจปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบได้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตในสายพระเนตรของพระเจ้า
และสื่อความจริงแห่งความยุติธรรมต่อโลก (ต่อสังคมที่เราอยู่) ข้อความเชื่อเรื่องความยุติธรรม
และพลังของความยุติธรรมที่จะหล่อหลอมมโนธรรม จึงเป็นศูนย์กลางของพระวรสารและ
เป็นข่าวดีจริงๆ เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ยากเพราะความอยุติธรรมในโลก และผู้ที่กำลัง
แสวงหาความยุติธรรม

 

     นี่เป็นวิธีการที่ทำให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงของ “พระอาณาจักรของพระเจ้า” กับ
“คนยากจน” หรือผู้ที่กำลังประสบความยากลำบาก ทุกข์ทรมาน ที่คำเทศน์บนภูเขาเรื่องความสุข
แท้กล่าวถึง พวกเขาเหล่านั้นจะยังเบาใจได้ในเมื่อรู้ความจริงแน่นอนสองประการคือ จะมีการ
พิพากษาตัดสิน และเขาจะได้รับความยุติธรรม นี่เป็นเนื้อหาสาระของเรื่องความยุติธรรม
นั่นคือ พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาและความยุติธรรมมีอยู่จริง ความอยุติธรรมในโลกไม่ใช่คำตอบ

 

สุดท้ายของประวัติศาสตร์ ความยุติธรรมยังอยู่ ไม่มีใครจะปฎิเสธความจริงข้อนี้ได้ยกเว้นผู้ที่ไม่
ต้องการให้มีความยุติธรรม

     ถ้าเราพิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการพิพากษาและความสำคัญของความรับผิดชอบของเรา
จากเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องด้านอื่นๆ ของการประกาศข่าวดีได้เป็นอย่างดีด้วย นั่นคือ เรื่องการ
ไถ่กู้ (redemption) เรื่องการที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดเชยบาปของเรา
ในกรณีนี้ พระเจ้าเองในพระทรมานของพระบุตรทรงเป็นทนายว่าต่างให้เราคนบาป ทรงเปิด
โอกาสให้มนุษย์ชดเชยบาปของตนได้ และมอบความหวังให้แก่คนบาปที่เป็นทุกข์กลับใจ
ความหวังนี้ที่นักบุญยอห์นได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “ถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา เราย่อม
มั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” (1 ยน. 3:21)

 

     “เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง” (1 ยน. 3:20) ความดีของ
พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขต เราจึงไม่ควรให้ความดีนี้ถดถอยด้อยลงเป็นเพียงความชื่นชอบที่
เสแสร้งไม่มีความจริงใจ เมื่อเราเชื่อในการพิพากษาที่ยุติธรรมของพระเจ้า เมื่อเราหิวกระหาย
ความยุติธรรม (เทียบ มธ. 5:6) เราจึงจะเปิดใจและชีวิตของเราต่อพระเมตตาของพระเจ้าได้

 

     เหตุการณ์นี้เราเห็นอยู่เป็นประจำทุกวัน ไม่จริงเลยที่ว่าความเชื่อในชีวิตนิรันดรทำให้ชีวิต
ในโลกนี้ไม่สำคัญ (เป็นเรื่องเล็ก) ตรงกันข้ามเมื่อชีวิตมีมิติแห่งนิรันดรภาพ ชีวิตของเราในโลกจะ
ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามหาศาล พระเจ้ามิใช่เป็นคู่แข่งในชีวิตของเรา แต่กลับเป็นประกันความ
ยิ่งใหญ่ของเรา ด้วยวีธีนี้เราก็กลับไปจุดเริ่มต้น นั่นคือ “พระเจ้า”

 

      ถ้าเรานำข่าวดีของคริสตศาสนามาคิดไตร่ตรองดีๆ แล้ว เราก็จะเห็นว่า เราไม่ได้พูดถึง
เรื่องมากมายอะไรเลย จริงๆ แล้ว ข่าวดีของคริสตศาสนาเรียบง่ายมาก นั่นคือ “เราพูดถึง
พระเจ้าและมนุษย์ และด้วยวิธีนี้เราก็พูดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง”


 

( คัดจากข่าว Zenit วันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2001
ท่านใดที่ต้องการ full text ภาษาอังกฤษ เชิญเข้าดูใน internet “Zenit News Agency”
<"> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >; codeZEA0106232
หรือแจ้งทาง email address อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ fax : 02-2245551
พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์
‘ราฟาแอล’ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ที่ได้กรุณาตรวจ และแก้ไขคำแปล
ของบทความนี้) 

 

 

4 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม4 กรุงเทพ 10110

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2012

 

เรียนเพื่อนสมาชิกแบ่งปันพระวาจาที่นับถือ

 

การแบ่งปันพระวาจาครั้งที่ 53 ณ บ้านอาจารย์ชัยณรงค์ – รศ.ดร. จินตนา มณเฑียรวิเชียรฉาย
ผ่านไปร่วมสามเดือนแล้ว คุณมนูญ วิสิฐนนทชัย ได้ถ่ายทอดรายละเอียดของการแบ่งปันครั้งนั้นผ่าน
“กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์” ของคุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร ไปแล้ว

การแบ่งปันครั้งที่ 54 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี จะจัดขึ้นที่บ้านของดิฉัน ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ศกนี้ คุณพ่อเลือกพระวาจา ยอห์น 1:1-18 อารัมภบทพระวรสารนักบุญยอห์น ปีแห่งความเชื่อ (The Year of Faith) 11 ต.ค. 2012 – 24 พ.ย. 2013 ในครั้งนี้ คุณพ่อแลสเซ็นสกี้ คุณพ่อสมชัย พิทยา-พงศ์พร และคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร จะมาร่วมนำการแบ่งปันด้วย

นับเป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราทุกคนจะได้พบกันในเทศกาลคริสตสมภพ โดยร่วมแบ่งปันกันอย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งสังสรรค์ในเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้กันอย่างพร้อมหน้า เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ของปีแห่งความเชื่อ ดิฉันและครอบครัวจึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

ด้วยรักและเคารพในพระคริสตเจ้า

 

ด้วยรัและเคารพในพระคริสตเจ้า

พวงเพ็ญ อินทรวิศิษฏ์

 

 

 

การแบ่งปันพระวาจาครั้งที่ 54 – วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 9.30 – 13.30 นาฬิกา

ที่บ้านคุณพวงเพ็ญ อินทรวิศิษฏ์

เลขที่ 4 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ 10110

 โทร 02 391 2866, 081 635 4320

(ลงทางด่วน “ทางออกถนนอาจณรงค์” หรือ BTS สถานีเอกมัย, แผนที่ดังแนบ)

โปรดยืนยันที่ 02 222 7398 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม ศกนี้

 

 

 

 

 

 

 


( 0 Votes )ชีวิตนิรันดร