nov 22

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2012 1 โครินธ์ 15: 42-44, 53

……การกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่หว่านลงไปนั้น
เน่าเปื่อย แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีก สิ่งที่หว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติ
แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรือง สิ่งที่หว่านลงไปนั้นอ่อนแอ แต่สิ่งที่
กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพ สิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติ
แต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิต ถ้ามีร่างกายตาม
ธรรมชาติ ก็มีร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วย

......เพราะธรรมชาติที่เน่าเปื่อยได้ของเรานี้ จะต้องสวมใส่ความไม่
เน่าเปื่อย และธรรมชาติที่ต้องตายนี้ จะต้องสวมใส่ความไม่รู้จักตาย

**************************************************

 


ดนตรีสุนทรียภาพในชีวิต

     เพลง Moonlight Sonata ของ Beethoven คงเป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมของคนทั้งโลก...... ก็สมควรเป็น
เช่นนั้น เพราะ Ludwig van Beethoven ได้ทุ่มเทจิตใจของเขาทั้งหมดในการแต่งเพลงนี้เพื่อเก็บภาพความงดงามของแสงจันทร์ลงในเพลงซิมโฟนี่นี้ให้แก่เด็กหญิงที่ตาบอดคนหนึ่ง.....

          - ตาบอดจึงไม่สามารถเห็นความงดงาม
            ความสวยงามของดวงจันทร์จ้ากลางท้องฟ้า
          - ตาบอดจึงไม่สามารถอ่านคำบรรยายของนักกวีที่เขียนกลอน
            บรรยายสุนทรียภาพของแสงจันทร์
          - ตาบอด แต่หูไม่หนวก การฟังจึงเป็นสื่อที่เหลือเพียงทางเดียวที่เด็กหญิงตาบอด
            คนนี้จะสามารถสื่อสารรับรู้ถึงความงดงาม ความสวยงามนี้ได้
          - นี่จึงเป็นที่เกิดของเพลงอมตะนี้ Moonlight Sonata จากจินตกวีเอกของโลกคนหนึ่ง
            ที่ชื่อ Ludwig van Beethoven ผู้ที่มิใช่เก็บความอัจฉริยะที่พระเจ้ามอบให้ไว้กับตนเอง
            เพียงคนเดียว แต่กลับแบ่งปันให้แก่คนอื่น แก่เด็กหญิงตาบอด แก่เราทุกคนทั้งโลก.....
          - เขามอบสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีให้แก่มนุษยชาติ และเพราะเหตุนี้ โลกทั้งโลกจึงร่ำรวย
            น่าสุนทรีย์ขึ้น น่าอยู่ยิ่งขึ้น

*********************************


( 0 Votes )ดนตรีสุนทรียภาพในชีวิต