oct 2

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์ 


วันที่ 27 กันยายน 2012 ยอห์น 12: 24-26

....เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลง
ในดินและตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย
มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น
ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้
สำหรับชีวิตนิรันดร ผู้ใดรับใช้เรา ผู้นั้นจงตามเรามา เราอยู่ที่ใด
ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาจะประทาน
เกียรติแก่เขา

************************************************

The New Evangelization – การประกาศข่าวดีแบบใหม่
(คำบรรยายของพระคาร์ดินัล โยเซฟ รัทซิงเกอร์ – สมณมนตรี สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรม
แก่ครูคำสอนในโอกาสสัมมนาฉลองปี “ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000” 
บทแปลนี้ได้รับการตรวจ แก้ไข โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส) (ตอนที่ 2/6)

II. วิธีการ (The Method)
     วิธีการที่ถูกต้องมาจากโครงสร้างการประกาศข่าวดีแบบใหม่ดังที่กล่าวข้างต้นนี้ แน่นอนเรา
ต้องใช้ เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้คนอื่น ได้ยิน ได้ฟังเรา หรือที่ดีไปกว่านั้น ก็คือทำให้เสียงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าถึงทุกคน เป็นที่เข้าใจของทุกคน เรา (พระศาสนจักร) ไม่ต้องการที่จะฟังเพื่อตัวเราเอง เราไม่ต้องการที่จะเพิ่มพลัง (จำนวน) และการแผ่ขยายของอาณาจักร แต่เราต้องการที่จะรับใช้เพื่อคุณงามความดีของมนุษยชาติ และเพื่อจัดให้มีที่สำหรับ “ผู้ทรงเป็นชีวิต”

     การสละตนเองมอบให้แก่พระคริสต์เพื่อความรอดของมนุษย์ เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของความ
มุ่งมั่นสำหรับการประกาศข่าวดี “เรามาในพระนามของพระบิดา แต่ท่านทั้งหลายมิได้ต้อนรับเรา
ถ้าผู้อื่นมาในนามของตน ท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเขา” (ยน. 5:43) เครื่องหมายของผู้ต่อต้านพระคริสต์
ก็คือการที่เขาพูดประกาศในชื่อของเขาเอง

     แต่เครื่องหมายของพระบุตรก็คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตรนำเราให้รู้ รู้จัก
ความเป็นหนึ่งเดียวของพระตรีเอกภาพ นำเราเข้าสู่วงจรของความรักนิรันดรของ “พระบุคคล”
ผู้เป็น “ความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์” ผู้มอบตนเองและผู้รับมอบระหว่างกันและกันอย่างเต็มบริบูรณ์ 
แผนการของพระตรีเอกภาพเห็นได้โดยทางพระบุตร พระองค์มิได้ตรัสในนามของพระองค์ พระบุตร
ทรงแสดงให้เห็นรูปแบบชีวิตของผู้ประกาศข่าวดีที่แท้จริง อีกนัยหนึ่ง การประกาศข่าวดีมิใช่เป็นเพียง
วิธีการพูดแบบหนึ่ง แต่เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิต นั่นคือ ดำเนินชีวิตในการฟัง และ มอบเสียง
(คำพูด) ของพระองค์ แก่พระบิดา (หมายถึง ตรัสในพระนามของพระบิดา) “เมื่อพระจิตแห่ง
ความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง
แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมาและจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น” (ยน. 16:13)

     การประกาศข่าวดีนี้เป็นการประกาศโดยพระคริสต์ พระจิตเจ้า และโดยพระศาสนจักรด้วย
พระคริสต์และพระจิตเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักร และตรัสผ่านทางพระศาสนจักร การประกาศพระคริสต์
ประกาศพระอาณาจักรพระเจ้ามาจากการฟังเสียงของพระองค์โดยผ่านทางเสียงของพระศาสนจักร
และการประกาศนี้ไม่ใช่ในนามของตนเอง แต่เป็นการประกาศในพันธกิจของพระศาสนจักร

     การเสียสละตนเยี่ยงนี้มีผลทางการปฏิบัติหลายประการ ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องศึกษาถึงวิธี
การแบบอื่นๆ ที่มีเหตุผลและที่สอดคล้องกับศีลธรรม เป็นหน้าที่ของเราด้วยซ้ำที่จะใช้ช่องทางการ 
สื่อสารที่ทำได้เหล่านี้ แต่คำพูดและศิลปะการสื่อสารทั้งหลายก็ไม่อาจลงลึกถึงจิตใจคนอย่างที่พระ-
วรสาร (ข่าวดี) ต้องเข้าถึงให้ได้

     เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ข้าพเจ้า (พระคาร์ดินัล รัทซิงเกอร์) อ่านประวัติของคุณพ่อที่ดีองค์หนึ่งของ
ศตวรรษของเรา ท่านคือ คุณพ่อ Don Didimo เจ้าอาวาสวัด Bassano del Grappa ในบทเขียน
ของคุณพ่อ เต็มไปด้วยคำแนะนำที่ดีๆ มากมาย ซึ่งเป็นผลจากชีวิตแห่งการภาวนาและการรำพึง
คุณพ่อ Don Didimo กล่าวเปรียบเทียบสำหรับพวกเรา (พระสงฆ์) ว่า “พระเยซูเจ้าประกาศข่าวดี
ตอนกลางวัน แต่ตอนกลางคืนพระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา”

     ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้ คุณพ่อ Don Didimo กำลังบอกเราว่า พระเยซูทรงต้องหาผู้
ติดตาม (อัครสาวก) จากพระเจ้า เป็นความจริงเช่นนี้เสมอ เราโดยลำพังตนเอง เราไม่อาจชักชวน
ใครมาได้ เราต้องหาพวกเขาโดยพระเจ้าเพื่อพระเจ้า วิธีการทั้งหลายจะว่างเปล่าถ้าหากขาดรากฐาน
แห่งการภาวนา คำพูดต่างๆ ของคำประกาศของเรา ต้องชุ่มฉ่ำด้วยชีวิตแห่งการภาวนาของเรา

     พระเยซูเจ้าทรงประกาศสอนตอนกลางวัน ตอนกลางคืนพระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา
แต่เท่านี้ยังไม่พอ พระองค์ทรงเพิ่มอีกขั้นหนึ่ง ชีวิตของพระองค์เป็นหนทางไปสู่ไม้กางเขน
เป็นการเดินทางขึ้นไปกรุงเยรูซาเลม (ตามคำบันทึกที่น่าฟังในพระวรสารของนักบุญลูกา)
พระเยซูเจ้ามิได้ทรงไถ่กู้โลกด้วยคำพูดที่ไพเราะน่าฟัง แต่ด้วยความทุกข์ทรมาน และการสิ้น
พระชนม์ของพระองค์ พระทรมานของพระองค์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตที่ไม่เหือดแห้งสำหรับโลก
พระทรมานมอบพลังให้แก่พระวาจาของพระองค์

     องค์พระผู้เป็นเจ้า (พระเยซูเจ้า) ทรงขยายความหมายของอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด โดยตรัส
ถึงกฎธรรมชาติที่เมล็ดข้าวที่ถูกหว่านต้องตกลงในดินและตาย แต่กลับเพี่มผลผลิตมากมาย
(ยน.12:24) กฎนี้ยังใช้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ และต่อไปจนสิ้นโลก และเป็นวิธีการ (เช่นเดียวกับธรรม
ล้ำลึกเรื่องเมล็ดพืช) ที่เป็นพื้นฐานของการประกาศข่าวดีแบบใหม่ ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์เรื่องนี้แล้ว

     เป็นการง่ายที่จะนำประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนามาอ้างอิงเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ เช่นการ
ประกาศข่าวดีในชีวิตของนักบุญเปาโล ความสำเร็จของพันธกิจของนักบุญเปาโลไม่ใช่มาจากโวหารสละสลวยหรือการอภิบาลที่ชาญฉลาด แต่เป็นผลจากความทุกข์ทรมาน จากความ
เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ และการร่วมพระทรมานของพระองค์ (เทียบ 1 คร. 2: 1-5; 2 คร. 11:30; 
กท. 4: 12-14) พระองค์ยังตรัสถึงเครื่องหมายของโยนาห์ ซึ่งหมายถึงการถูกตรึงกางเขนของพระองค์


     เพื่อให้ความทรมานของพระองค์ที่ยังขาดสิ่งใดจะได้ครบบริบูรณ์ (คส. 1:24 ) ทุกยุคทุกสมัย
ของประวัติศาสตร์ คำกล่าวของปิตาจารย์ Tertullian เป็นจริงเสมอ คำกล่าวนี้ก็คือ
“เลือดของบรรดามรณสักขี เป็นเมล็ดพันธุ์ของคริสตชน” (Sanguis martyrum semen 
christianorum)

     นักบุญออกัสตินกล่าวเรื่องเดียวกันอย่างน่าฟังมากกว่าอีกเมื่อท่านอธิบายเรื่องที่นักบุญ
เปโตรรับมอบอำนาจจากพระเยซูเจ้าให้ปกครองพระศาสนจักรและจะต้องเป็นมรณสักขีด้วย
(ยน. 21: 18-19) นักบุญออกัสตินกล่าวเสริมว่า พระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงดูแลลูกแกะ
ของเราเถิด” (ยน. 21:16) หมายถึง จงพร้อมที่จะต้องลำบาก ถูกทรมานเพื่อคริสตชน เช่นเดียวกับ
คุณแม่ที่ให้กำเนิดบุตรก็ย่อมต้องเจ็บปวด การให้กำเนิดย่อมมีความเจ็บปวดตามมา การให้กำเนิด
เป็นความเจ็บปวด การเป็นคริสตชนเป็นการบังเกิด (จึงต้องเจ็บปวด) ให้เราทบทวนอีกครั้ง
ด้วยคำพูดของพระอาจารย์ที่ว่า “อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทน และความพยายาม”
(มธ.11:12; ลก.16:16) และความอดทน ความพยายามนี้ ก็คือความทุกข์ทรมาน คือไม้กางเขน 
เราไม่อาจให้ชีวิตแก่คนอื่นได้โดยไม่สละชีวิตของตนเองก่อน

     กระบวนการสละตนเองที่อธิบายมานี้ แท้ที่จริงก็คือ การสละชีวิตของตน และในบริบทนี้
ให้เรารำลึกถึงพระวาจาของพระผู้ไถ่กู้ของเราที่ว่า “ผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี 
ก็จะรักษาชีวิตได้” (มก. 8:35)

********************************

(ยังมีต่อ)


( 0 Votes )การประกาศข่าวดีแบบใหม่
Tags:     The New Evangelization      ยอห์น