sep 1 

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์
วันที่ 6 กันยายน 2012 ลูกา 15: 11-32

 

พระองค์ยังตรัสอีกว่า “ชายผู้หนึ่งมีบุตรสองคน บุตรคนเล็กพูดกับ
บิดาว่า ‘พ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิด’ บิดาก็
แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคน ที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทอง
จนหมดสิ้น เมื่อเขาหมดตัวจึงไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่ง คนนั้นใช้
เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนา เขาจึงรู้สำนึก ฉันจะกลับไปหาพ่อ

ขณะที่เขายังอยู่ไกล บิดามองเห็นเขา รู้สึกสงสารจึงวิ่งไปสวมกอด
และจูบเขา แต่บิดาพูดกับผู้รับใช้ว่า “เร็วเข้า จงไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวม
ให้ลูกเรา นำแหวนมาสวมนิ้ว นำรองเท้ามาใส่ให้ จงนำลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว
ไปฆ่า แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด

ส่วนบุตรคนโตอยู่ในทุ่งนา เมื่อกลับมาใกล้บ้าน ผู้รับใช้บอกเขาว่า “น้องชายของท่านกลับมาแล้ว บุตรคนโตรู้สึกโกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน
บิดาจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป

บิดาพูดว่า “ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูก
แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตาย
ไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก”

 

การแบ่งปันพระวาจาครั้งที่ 53
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 09.30 – 13.00 นาฬิกา
ที่ อาคารแมนชั่น ในบริเวณโรงเรียนเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
เลขที่ 1124/1-2 ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าวซอย 2
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
อาจารย์ชัยณรงค์ – รศ. ดร. จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย
โทรศัพท์ 02-9387015 ต่อ 520
โปรดยืนยันการมาร่วมแบ่งปันฯ ที่โทรศัพท์ 02-2227398, 02-2245551
ภายในวันที่ 18 กันยายน 2012
(สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
และ รถไฟใต้ดิน MRT)

 

 

บาปต้นเจ็ดประการ ของลูกชายสองคน

 

นิทานเปรียบเทียบ (parable) ที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกล้างผลาญ (prodigal son) และพี่ชายของเขา คงเป็นที่รู้จักแก่เราคริสตชนเป็นอย่างดี ในนิทานเรื่องนี้ พระเยซูต้องการเน้นความเมตตาปรานี ความรักของบิดาที่มีต่อลูก ที่ยอมให้อภัยเสมอ ไม่ว่าความผิดที่ลูกทำจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดก็ตาม

 

แต่เราลองมารำพึงเกี่ยวกับนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้จากมุมมองอีกมุมหนึ่ง คงเป็นที่น่าสนใจ เป็นมุมมองที่คุณพ่อ Clyde A. Bonar (คุณพ่อเจ้าวัดนักบุญฟรังซีส แห่งอัสสิซี เมือง Apopka, Orlando, รัฐ Florida, U.S.A) เป็นผู้นำการรำพึงเกี่ยวกับบาปต้นเจ็ดประการของลูกขายทั้งสองในนิทานเรื่องนี้ ดังนี้:-

 

 

ลูกชายคนเล็ก

• ตามธรรมเนียมของชนชาติยิว ลูกๆ จะต้องดูแลพ่อแม่ (Sirach 3:12) การที่ลูกคนเล็กขอแบ่งทรัพย์ทั้งๆ ที่
คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ เป็นการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถือเอาความต้องการของตัวเอง
เป็นที่ตั้งและคนอื่นทุกคนก็ต้องยอม..... เป็นการบอก ทางอ้อมของลูกชายคนเล็กกับคุณพ่อของเขาว่า ความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูก สิ้นสุดเพียงแค่นี้ “ผมจะไปตาม ทางของผมเอง” “ผมจะจัดการชีวิตของผมเอง”
“ทุกคนต้องฟัง และต้องทำตามผม”

 

บาปต้น7 ประการ

เย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี
(pride)

 

ลูกชายคนโต

 เมื่อรู้ว่าน้องชายกลับบ้าน และคุณพ่อกำลังจัดเลี้ยงต้อนรับ พี่ชายไม่ยอมเข้าบ้าน เป็นการไม่นอบน้อมต่อ
คำสั่งของคุณพ่อที่เชิญมาฉลองการกลับมาของน้องเขาไม่ยินดีที่น้องเสเพลได้กลับใจและกลับบ้านมา
หาพ่อ มาหาพี่ เขาไม่ยอมร่วมโต๊ะทานเลี้ยงร่วมยินดีด้วย เขาถือตัว ถือในความดีถูกต้องของ
ตนเอง (self righteous) เขาเย่อหยิ่งในตัวเขา เขายกตัวเขาให้สูงกว่าน้องชาย ที่เสเพล ที่ตกต่ำจนต้อง
คลานกลับบ้าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกชายคนเล็ก
• ปล่อยตัว ใช้ชีวิตตามประสาโลก ถลุงเงินมรดกที่คุณพ่อแบ่งให้อย่างสุรุ่ยสุร่าย ผลาญเงินที่คุณพ่อเก็บออม
ด้วยความเหนื่อยยากให้หมดสิ้นภายในพริบตา “ผมเป็นเจ้าของเงินแล้ว ผมจะใช้มัน อย่างไรก็ได้ตามที่ผม
ต้องการ ตามที่ผมพอใจ” “จะต้องการอะไรหรือ ผมซื้อหามาได้ “ผมเป็นเจ้าของโลก เพราะผมรวย
เพราะผมมีเงิน”

• ชีวิตเสเพล ปล่อยตัวตามความโน้มเอียงของเนื้อหนัง (conscupiscence) ผิดต่อความบริสุทธิ์ ทั้งทางด้าน
ชีวิตกายและชีวิตวิญญาณ ผิดกฎความรักที่พระเจ้ามอบให้ ที่พระองค์มีพระประสงค์ให้มนุษยชาติ
ใช้พระพรแห่งความรักไปในทางที่ถูกต้องตามสถานภาพแห่งชีวิตของแต่ละคน
( i ) eros ความรักระหว่าง ชาย-หญิง สามี-ภรรยา ที่ร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียว
บังเกิด บุตร-ธิดา เป็นครอบครัวที่น่ารัก
( ii ) philia ความรักเพื่อนมนุษย์ พี่น้อง มิตรสหาย เป็นหนึ่งเดียวกันในความสงบสุข ความสันติ
เป็นชุมชนแห่งความรัก ความเมตตาอารี แบ่งปัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน
( iii ) agape ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ที่ยอมเสียสละตนเองแก่ผู้อื่น ความรักต่อพระเจ้า

• แทนที่จะสำนึกผิดต่อบาปจองหอง บาปความโลภ อุลามก ลูกชายคนเล็กกลับทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นคน
ของตนตกต่ำลงไปอีกโดยไปรับงานเลี้ยงหมู (ชาวยิวถือว่าหมูเป็นสัตว์ ต้องห้าม ไม่เลี้ยง ไม่กินหมู).....
จากการที่ชีวิตตกต่ำถึงที่สุดแล้ว แทนที่จะลุกขึ้นสู้ชีวิต กลับตัวกลับใจ ลูกคนเล็กกลับปล่อยตัวให้จมปลัก
ลงลึกไปอีก เปรียบเหมือนการปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามกระแสโลกโดยไร้เป้าหมาย..... เราก็เป็นอย่างลูก
คนเล็กนี้เช่นกันถ้าหากเราไม่ต่อสู้กับความไม่ดี ความอยุติธรรมความไร้ศีลธรรม/จริยธรรม ในสังคมที่เราอยู่

 

บาปต้น 7 ประการ
ชีวิตเสเพล โลภทรัพย์สิน สุรุ่ยสุร่าย ล้างผลาญ (avarice greed)

อุลามก ราคะ ตัณหา: (lust)

 

ความเกียจคร้าน (sloth) ปล่อยปะละเลย (acedia)

 

 ลูกชายคนโต


-------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ลูกชายคนเล็ก 

• ลูกคนเล็กยังปล่อยตัวซ้ำอีก โดยแย่งอาหารจากหมูมารับประทานประทังชีวิตตนเอง..... มีบทเรียนจาก
ตอนนี้ว่า “คนเรากินเพื่ออยู่ ไม่ไช่อยู่เพื่อกิน” เราต้องรู้จักควบคุมตนเองเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องประโยชน์จากอาหารที่รับประทานเท่านั้น แต่ในเรื่องการฝึกคุณธรรมการควบคุมความอยาก
ของร่างกาย เมื่อเราสามารถควบคุมร่างกายของเราได้แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมจิตใจ
จิตวิญญาณ (ชีวิตวิญญาณ) ของตนเองได้ด้วยต่อการประจญต่างๆ ที่มักจะมุ่งเป้ามายังชีวิตกายก่อน
แล้วทะลุต่อไปยังชีวิตวิญญาณในภายหลังด้วย

บาปต้น 7 ประการ
โลภอาหาร ตะกละ (gluttony)

ลูกชายคนโต


---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ลูกชายคนเล็ก

 


----------------------------------------------------------

 

บาปต้น 7 ประการ

 

ความโกรธ ความแค้น ความอิจฉา ริษยา

 

ลูกชายคนโต

 

+ การถือตัว การไม่ร่วมยินดีกับน้องชายที่ได้กลับใจกลับบ้าน ยังคุกรุ่นในใจของพี่ชายจนระเบิดออกมา
เป็นความโกรธ ความแค้นเคือง เกิดความคิดฟุ้งซ่านในสมองว่า ทำไมจึงต้องมีการฉลองทั้งๆ ที่น้องทำ
ผิดร้ายแรงหลายเรื่อง ล้างผลาญมรดกจนหมด ทำไมคุณพ่อจึงมองข้ามคุณธรรมความดีของตนที่อยู่กับ คุณพ่อมาโดยตลอด ดูแลกิจการงานแทนคุณพ่อโดยไม่ได้บ่นสักคำ.... ความคิดนี้เปรียบเสมือนท่อนฟืนที่
สุมในเตาให้ความโกรธแค้นลุกเป็นไฟอย่างรุนแรง

+ ความโกรธแค้นนำเพื่อนมาอีกคนในรูปแบบของ ความอิจฉาริษยา ลูกคนโตไม่ยินดีในสิ่งดีงามที่น้องคนเล็ก
ได้รับจากคุณพ่อ (การต้อนรับกลับบ้าน การให้อภัย การจัดงานเลี้ยง) ลูกคนโตคิดว่าน้องควรได้รับการลงโทษ
มากกว่าการฉลอง คิดว่าตนเองควรได้รับคำชมเชยและน้องต้องได้รับคำต่อว่า ติเตียน ลูกคนโตเกิดคิดกลับ
กันว่า “รู้งั้น ทำอย่างน้องจะดีกว่าปล่อยตัวตามกระแสโลก เพราะอย่างไรๆ คุณพ่อก็รับกลับบ้านอยู่แล้ว
(จะได้กำไรชีวิตทางโลกอย่างที่น้องได้เสมือน  X  (ลบ คูณ ลบ) เท่ากับ บวก ตามสูตรพีชคณิต)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ลูกชายคนเล็ก

-----------------------------

บาปต้น 7 ประการ

-----------------------------

ลูกชายคนโต
(บาปจองหอง + โกรธแค้น + อิจฉา ริษยา ของลูกคนโต ปิดตาของเขา เขา (ลูกชายคนโต) จึงไม่เห็นถึงความ
รับผิดชอบของความเป็นลูกคนโต/ คนหัวปี ของตนว่า:
- เขาต้องรับผิดชอบต่อน้องทุกๆ คน
- เขาควรต้องออกจากบ้านเหมือนกัน แต่ไปตามน้องให้กลับมา
- เขาควรตามไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้องตกลงในสภาพชีวิตเสเพลเขาควรดึงน้องออกจากกลุ่มหญิงโสเภณี
- เขาควรอุ้มน้องกลับบ้าน
- เขาไม่ควรทำให้คุณพ่อเสียหน้าต่อแขกที่ไม่ยอมเข้าบ้าน ร่วมงานเลี้ยง ฯลฯ)

ถึงแม้ว่า ลูกชายทั้งสองคนจะทำบาปมากมาย คนน้อง 5 ข้อ (จองหอง – เสเพล – อุลามก – ขี้เกียจ – ตะกละ) คนพี่ 3 ข้อ (จองหอง – โกรธแค้น- อิจฉาริษยา)
แต่คุณพ่อกลับมอบพระพรพระเจ้า “ที่ยิ่งใหญ่ 2 ข้อ คือ ความรัก และ การให้อภัย กับลูกทั้งสองคน คุณพ่อยังคงพูดว่า “พ่อยังรักลูกเหมือนเดิม” แม้ว่า ลูกจะทำ
ผิดต่อพ่อมากสักเพียงใดก็ตาม.... และนี่แหละ คือ “พระบิดาในสวรรค์ของเรา”

 

 


                                                   (สรุปเนื้อหาจากบทความ “Two Sons – Seven Deadly Sins
                                                     โดย คุณพ่อ Clyde A. Boner
                                                      จาก Homiletic & Pastoral Review
                                                      ฉบับ January 1998).

                                                                                    (พร้อมแนบคำอธิบายลักษณะของบาปต้นต่างๆ มาด้วย)

 

 


( 0 Votes )บาปต้นเจ็ดประการ ของลูกชายสองคน
Tags: