May_5
กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์
 
วันที่ 24  พฤษภาคม  2012              มธ. 5: 1-5
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย  จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา
เมื่อประทับแล้ว  บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์  พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
“ผู้มีใจยากจน  ย่อมเป็นสุข  เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”
“ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า  ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
“ผู้มีใจอ่อนโยน  ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก”
                                                    มธ. 6: 6
ส่วนท่าน  เมื่ออธิษฐานภาวนา  จงเข้าไปในห้องส่วนตัว  ปิดประตู
อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง  แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้
ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน
                                                   ลก. 5: 20
เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาเหล่านั้น  จึงตรัสว่า  “เพื่อนเอ๋ย
บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”
                                                   มธ. 6: 7-8
“เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา  จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา  เขาคิดว่า
ถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง  อย่าทำเหมือนเขาเลย  เพราะพระบิดาของท่าน
ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร  ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก”
                                             2 โครินธ์ 12: 9-10
แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า  “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน
เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”   ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
เต็มใจที่จะโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอเพื่อให้พระอานุภาพของพระคริสตเจ้าพำนักอยู่ใน
ข้าพเจ้า  ฉะนั้นเพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า  ข้าพเจ้าจึงพอใจความอ่อนแอต่างๆ
เมื่อถูกสบประมาท  เมื่อมีความคับแค้น  เมื่อถูกข่มเหงและอับจน  เพราะข้าพเจ้า
อ่อนแอเมื่อใด  ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น
******************************************************
 

ศีรษะของร่างกาย – ใบหน้าของมนุษย์ (ตอนที่ 4)

7.       พระวาจาของพระคริสต์  กับ  คำพูดของเรา

+ พระเยซูทรงตรัสพระวาจาแห่งความรัก  พระวาจาแห่งพลัง
+ พระเยซูทรงตรัสด้วยอำนาจบังคับบัญชาที่แท้จริง
+ พระวาจาของพระเยซู   ดึงดูดคำตอบที่จงรักภักดี อาทิเช่นคำตอบของนักบุญเปโตรที่ตอบพระองค์ว่า  “โปรดไปจากข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป”                  (ลก. 5:8)
+ พระวาจาของพระเยซู   นำอัครสาวกและผู้ติดตามรวมเข้าด้วยกัน  และจับใจผู้ฟังในเนื้อหาสาระ
   ที่น่าอัศจรรย์ใจ
  1. o คำพูดของเราสะท้อนพระวาจาของพระคริสต์เสมือนว่าพระองค์กำลังพูดผ่านเราหรือไม่?
  1. o คำสนทนาของเราได้รวมพระวาจาของพระองค์ในพระวรสารหรือเปล่า?
  1. o การพูดคุยของเราเป็นการกระจายข่าวดีหรือไม่?
8.       คำภาวนาของพระคริสต์  กับ  บทสวดของเรา 


+ พระเยซูภาวนา  ก่อนการตัดสินใจเรื่องสำคัญ  อย่างเช่นการเรียกอัครสาวก
+ พระเยซูภาวนา  ให้แก่นักบุญเปโตรเพื่อไม่ให้ความเชื่อรวนเร
+ พระเยซูภาวนา  เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดา  และเชิญชวนให้เราเรียกเช่นเดียวกัน
+ พระเยซูภาวนาขอการยกโทษแก่ผู้ที่ตรึงกางเขนพระองค์
  1. o ในขณะที่เราสวดบทข้าแต่พระบิดา  เราสำนึกหรือไม่ว่า  เป็นพระเยซูที่ทรงภาวนาในตัวเรา  กับเรา  และผ่านทางเรา
  1. o เราปล่อยให้พระจิตแห่งพระเยซูที่ประทับในตัวเราเรียก  “อับบา  พระบิดา”  หรือไม่?
  1. o เราให้พระเยซูภาวนาในตัวเรา  และผ่านตัวเราสำหรับความต้องการของโลกของครอบครัวของเรา  และ ของเพื่อนของเราหรือไม่?
9.       น้ำพระทัยของพระคริสต์  กับ  อำเภอใจของเรา


+ พระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำตามพระทัยของพระบิดา:“ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า  แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มธ. 26:39)
+ พระเยซูทรงนบนอบ  จนกระทั่งความตาย  ความตายบนกางเขน
  1. o เราปล่อยให้พระเยซูนำอำเภอใจของเรา  หรือว่า  เราต่อต้านที่จะยอมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
  1. o สิ่งที่เราเลือก  เป็นไปตามหนทาง  ตามพระวาจาของพระเยซูหรือไม่?
  1. o เรายอมให้พระจิตของพระองค์  เป็นพลัง  เป็นแรงกระตุ้น  เป็นผู้นำทางสำหรับการเลือกของเราหรือไม่?

10.      บทภาวนา
พระคริสต์    ทรงสถิตกับข้าพเจ้า   พระคริสต์ทรงประทับข้างหน้า  ข้างหลังข้าพเจ้า
พระคริสต์    ในข้าพเจ้า  ใต้ข้าพเจ้า  เหนือข้าพเจ้า
พระคริสต์    อยู่ข้างขวา  ข้างซ้าย  ข้าพเจ้า
พระคริสต์    เฝ้าข้าพเจ้าขณะนอนหลับ  ขณะนั่ง  ขณะตื่นขึ้น
พระคริสต์    ในหัวใจของทุกคนที่คิดถึงข้าพเจ้า
พระคริสต์    ในปากของทุกคนที่พูดถึงข้าพเจ้า
พระคริสต์    ในดวงตาของทุกคนที่เห็นข้าพเจ้า
พระคริสต์    ในหูของทุกคนที่ได้ยิน ได้ฟังข้าพเจ้า
( จาก   Seeing with the Eyes of Christ
โดย   คุณพ่อ  Peter Schineller
Review for Religious  67.2 .2008)
********************************************
May_6
สุขสันต์วันฉลองพระจิตเจ้า 
                                                        วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2012 
                                                        ขอส่งบทภาวนาฉลองพระจิตเจ้า 
                                       เมื่อสองปีก่อนขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบสภาวะวิกฤติ
                                                     บทภาวนานี้ยังจำเป็นสำหรับปัจจุบัน

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกกลุ่มแบ่งปัน  ภาวนาสำหรับสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่งต่อไป 
การผ่าตัดเลื่อนจากวันศุกร์ที่ 18  เป็น  ศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม 2012 
ขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองสมาชิกท่านนี้ให้ปลอดภัยและหายป่วยในเร็ววัน

บทภาวนาวันฉลองพระจิตเจ้า

สำหรับประเทศไทย  สำหรับประชาชนชาวไทย 

วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม  ค.ศ. 2010 

ข้าแต่พระจิตเจ้า ลูกๆ คริสตชนชาวไทย ขอร่วมจิตใจภาวนาต่อพระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดประทาน พระหรรษทานต่างๆ (กาลาเทีย 5: 22-23) แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน:-

 

• พระหรรษทานแห่งการรู้จักควบคุมตนเอง   เพื่อว่า   เราแต่ละคนจะได้พิจารณาดูตัวเอง  ให้คิด  ให้พิจารณา และ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

• พระหรรษทานแห่งความอดทน  เพื่อว่า  เราแต่ละคนจะได้อดกลั้นใจตัวเราเอง  ไม่ปล่อยตัวตามอารมณ์  ความโกรธเคือง  เคียดแค้น  อันจะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลง

• พระหรรษทานแห่งความถ่อมตน   เพื่อว่า   เราแต่ละคนถ้าหากรู้ตัวว่าได้ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วจะได้     สำนึกผิด กลับใจ เริ่มต้นใหม่ในหนทางแห่งความถูกต้อง

• พระหรรษทานแห่งความอ่อนโยน  เพื่อว่า  จิตใจของเราแต่ละคนจะไม่แข็งกระด้าง  ไม่ชินชาต่อเสียง     เรียกร้องขอความช่วยเหลือ

• พระหรรษทานแห่งความเมตตา   เพื่อว่า   เราจะไม่ลังเลใจเลยที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเราทุกคน     โดยไม่แบ่งแยก ไม่แบ่งสี

• พระหรรษทานแห่งความใจดี  เพื่อว่า  เราจะได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งในการเยียวยารักษาจิตใจ  สมานแผล   แห่ง  ความร้าวฉานมาเป็นการสมานฉันท์ปรองดองคืนดีกันให้กลับเป็นหนึง เดียวใหม่อีกครั้ง

• พระหรรษทานแห่งความดี  เพื่อว่า  เราแต่ละคนจะใช้ความดีชนะความชั่ว

• พระหรรษทานแห่งความซื่อสัตย์  เพื่อว่า  เราแต่ละคนจะสำนึกถึงถึงหน้าที่กระแสเรียกของตนว่า  เราจะ   ต้อง  ทำอะไร อย่างไร เพื่อใคร  อย่างไม่ย่นย่อ ท้อถอย แม้จะประสบกับความยากลำบากประการใดก็ตาม

• พระหรรษทานแห่งความบริสุทธิ์  เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้เปิดใจกว้าง เปิดเผย ไม่ปิดบังโปร่งใสพูดแต่   ความจริงไม่โกหไม่หลอกลวงใครแม้ในการพูดความจริงนั้น  เราอาจจะประสบความยาก  ลำบากก็ตาม

• พระหรรษทานแห่งความรัก   เพื่อว่า   เราแต่ละคนจะได้เป็นผู้มอบความรักแก่สังคมที่เราอยู่เพื่อเยียวย    รักษาบาดแผลแห่งจิตใจ  เพื่อให้ความเกลียดชังละลาย   หายไป  ให้   อภัยซึ่งกันและกัน  และกลับมารัก   กัน  และกันใหม่อีกครั้ง

• พระหรรษทานแห่งความสงบ  เพื่อว่า  ความสงบ สุข สันติ  จะได้กลับคืนมาสู่จิตใจของประชาชนชาวไทย  ทุกคนสู่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

• พระหรรษทานแห่งความชื่นชม  เพื่อว่า  เราประชาชนชาวไทยแต่ละคนจะได้ชื่นชม ยินดีใหม่อีกครั้งใน     พระญาณสอดส่องของพระองค์ที่ค้ำจุนประเทศไทย  ให้       ผ่านพ้นวิกฤติ     การจราจล   ความยาก   ลำบาก  ของประเทศ  สู่ความรัก พระเมตตาของพระองค์ตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( 0 Votes )ศีรษะของร่างกาย – ใบหน้าของมนุษย์ (ตอนที่ 4)