May_1

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 10  พฤษภาคม  2012            มธ. 4: 19

พระองค์ตรัสสั่งว่า  “จงตามเรามาเถิด   เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงค์

หามนุษย์”

                                              มธ. 4: 23

  พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี  ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม  ทรงประกาศ

ข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร  ทรงรักษาโรค และ ความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน

                                              ลก. 8: 50

แต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า  “อย่ากลัวเลย   จงมีความเชื่อ

 ไว้เถิดและเด็กนั้นจะรอด”

                                          2 โครินธ์ 1: 19-22

พระคริสตเยซูพระบุตรของพระเจ้า  ผู้ซึ่งข้าพเจ้าสิลวานัสและทิโมธีประกาศ

ให้ท่านรู้จักนั้น  พระองค์ไม่ตรัสทั้งจริงและไม่จริงพร้อมกัน  แต่ตรัสว่าจริงเท่านั้น

พระสัญญาทั้งปวงของพระเจ้าสำเร็จลงในพระองค์ด้วยคำว่า  “จริง”  เพราะเหตุนี้

เราจึงกล่าวคำว่า  “อาเมน”  โดยทางพระองค์  เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

ผู้ที่ทรงตั้งเราและท่านทั้งหลายในพระคริสตเจ้า  และทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า

พระองค์ทรงประทับตราเราด้วยตราของพระองค์  ประทานพระจิตเจ้าไว้ในดวงใจ

ของเราเป็นเครื่องประกันด้วย

******************************************


 ศีรษะของร่างกาย – ใบหน้าของมนุษย์  (ตอนที่ 3) 

4.       พระหัตถ์ของพระคริสต์  กับ  มือของเรา

+ ขณะยังเยาว์วัย  พระเยซูใช้พระหัตถ์ในฐานะช่างไม้ช่วยนักบุญยอแซฟ ในเมืองนาซาแรธ

+ ในการประกาศเทศนาข่าวดี  พระเยซูเอื้อมพระหัตถ์ที่รักษาคนป่วย  คนตาบอด  คนหูหนวก

   คนโรคเรื้อน  มอบชีวิตคืนให้แก่คนตาย

+ พระหัตถ์ของพระเยซู   เป็นพระหัตถ์แห่งความเป็นเพื่อน เป็นพระหัตถ์ประทานพระพรต่างๆ

+ เด็กๆ ได้รับการโอบกอดจากอ้อมแขนของพระเยซู  และได้รับพรจากพระหัตถ์ของพระองค์

+ พระหัตถ์ของพระเยซู   แจกจ่าย ขนมปัง และ ปลา ให้แก่ประชาชนที่ติดตาม  ที่หิว

+ พระหัตถ์ของพระเยซู   ทรงล้างเท้าให้นักบุญเปโตร และ อัครสาวก

  1.  และเราล่ะ  เรายื่นมือของเราให้คนอื่นอย่างไร?  ด้วยมือที่กำเป็นหมัดเพราะความโกรธแค้นหรือมือที่แบออกด้วยมิตรภาพ
  1.  เราปล่อยให้พระเยซู  นำมือของเราในการทำงานประจำวันในบ้านในที่ทำงานในที่ชุมชนสังคมอย่างไร?
  1.  เราเป็นเครื่องมือของงาน ของความเอาใจใส่ ของความห่วงใยของพระเยซูต่อคนอื่นไหม?

5.       พระบาทของพระคริสต์  กับ  เท้าของเรา

พระเยซู   ทรงเดินทางตลอดเวลาเพื่อทำความดี  และประกาศข่าวดี

พระเยซู   เดินทางสู่กรุงเยรูซาแลมอย่างไม่ย่อท้อ  ทั้งๆ ที่รู้ว่ากำลังเดินสู่การถูกจับ  ถูกทรมาน

และสู่ความตาย

พระเยซูแบกกางเขนขึ้นเขากัลวารีโอ

  1.  ในการเดินทางชีวิตของเรา  เราเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวดีหรือไม่?
  1.  เราเผยแผ่กิจการ  กิจกรรม  แห่งความเมตตาอารีแก่คนอื่นไหม?

6.       พระกรรณของพระคริสต์  กับ  หูของเรา 

บทสดุดีร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า  “พระองค์ทรงฟังเสียงร้องของคนจนเสมอ”

พระเยซู  ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคนตาบอด   (มธ. 9: 27-31)