Mar_2

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์  

 

วันที่ 22 มีนาคม 2012                  1  โครินธ์ 12: 27-30

.......ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า  แต่ละคนต่างก็เป็น

อวัยวะของพระกายนั้น  พระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้ทำหน้าที่ต่างๆ ในพระศาสนจักร

คือ  หนึ่งให้เป็นอัครสาวก   สองให้เป็นประกาศก  และสามให้เป็นครูอาจารย์

ต่อจากนั้น  คือ  ผู้มีอำนาจทำอัศจรรย์  ผู้รักษาโรค  ผู้ช่วยเหลือ  ผู้ปกครอง  และผู้

พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ  ทุกคนเป็นอัครสาวกหรือ  ทุกคนเป็นประกาศกหรือ

ทุกคนเป็นครู อาจารย์  หรือ  ทุกคนเป็นผู้ทำอัศจรรย์หรือ   ทุกคนบำบัดโรคได้หรือ

ทุกคนพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจหรือ  ทุกคนเป็นผู้ตีความอธิบายความหมายของ

ภาษานั้นหรือ

************************************

การแบ่งปันพระวาจา ครั้งที่ 51 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012   เวลา 09.30 – 13.30 น.

ที่  บ้านคุณศิริลักษณ์ (แอน)  แซ่เตียว

เลขที่  72  ถนนวิภาวดีรังสิต 20  (แผนที่ดังแนบ)

โปรดยืนยันการมาแบ่งปันที่โทรศัพท์

หมายเลข 02-2227398,  02-2245551 (คุณพอล แมรี่ สุวิช)

หรือ ที่  081-400-6944 (คุณศิริลักษณ์)


------ 2 -----

พระวาจา :  ภาษาพระเจ้า

คำพูด :  ภาษามนุษย์ (ตอนที่  4) 

โลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นนี้อยู่ในแผนการของพระเจ้าที่มอบหมายให้แก่คริสตชนทุกคนช่วยดูแล โดยผ่านทาง “พระศาสนจักร”  ที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้นเมื่อพระองต์ตรัสแก่นักบุญเปโตรสามครั้งว่า:

                       “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”     (ยน.  21: 15)

                       “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด”      (ยน.  21: 16)

                       “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”        (ยน.  21: 17)

นอกจากนี้  พระองค์  (พระเยซูคริสต์)  ยังให้คำแนะนำสุดท้ายแก่บรรดาอัครสาวกว่า:

                       “นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน

                       ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส  บรรดา

                       ประกาศก  และเพลงสดุดีจะก้องเป็นความจริง”......แล้วพระองค์

                       ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์”.......(ลก. 24:  44-45)

และนี่ก็เป็นคำแนะนำเดียวกันที่พระเยซูคริสต์มอบให้แก่เราในปัจจุบันด้วย  เพราะเหตุนี้  เราคริสตชนจึงมีหน้าที่และบทบาทใน

สังคมโลกที่เราอยู่ที่จะให้พระศาสนจักรเป็น   “พระศาสนจักร”  ที่แท้จริงตามที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เป็นคือ:

  • · การประทับอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นของขวัญ และ คำสัญญาของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ  พระศาสนจักรอยู่ ณ ที่พระเยซูคริสต์ประทับอยู่
  • · พระศาสนจักร  เป็นแหล่งท่อธารพระหรรษทานพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์    ก็ต่อเมื่อมนุษยชาติเปิดใจให้แก่พระเจ้า  อย่างเช่น  พระเจ้า ทรงมอบพระองค์เองแก่เรา  เพื่อเรา
  • · พระศาสนจักร  เป็นเครื่องหมาย  (ศีลศักดิ์สิทธิ์  -  sacrament)  ที่มนุษย์สามารถเห็นได้บนโลก  ทำให้เราเห็นพระเจ้าผู้ทรงครบบริบูรณ์  (The Absolute)  ผู้ทรงเป็นความลึกล้ำ  เร้นลับ  ที่เราไม่สามารถให้ชื่อที่เหมาะสมได้  (The nameless Mystery)  ผู้ซึ่งไม่มีขอบข่าย  ไม่มีกรอบของความเชื่อใด  ไม่มีคำจำกัดความ ตื้นลึก หนา บาง อะไรเลยจะบรรยายถึงพระองค์ได้
  • · พระเจ้าผู้ทรงเป็น  “พระเจ้า”  พระองค์อยู่กับพระศาสนจักร  พระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย- ชาติจะคาดหวัง  ที่มนุษย์จะบริหารจัดการ  พระองค์อยู่เหนือพระจอมปลอมที่มนุษย์หลงสร้างขึ้นเอง
  • · พระศาสนจักร  เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์  (sacrament)  ที่อยู่เหนือสถาบันที่คริสตชนหลงเข้าใจผิดๆ เองว่าเป็นสถาบันที่เป็นพระเจ้าเองแทน  “พระเจ้าแท้”   เพราะเหตุนี้  พระศาสนจักรที่แท้จริงจำต้องปฏิวัติตัวเองอย่างต่อเนื่อง  (continual  revolution)  ต้องพัฒนาตัวเองให้บริสุทธิ์ขึ้น  (purify)  ต้องขจัดความไม่ครบบริบูรณ์เพื่อก้าวข้าม  (transcend)  สู่ความบริบูรณ์ของพระเจ้า  สู่พระอาณาจักรของพระเจ้า
  • ·  เป้าหมายสูงสุดของพระศาสนจักร  คือ การนมัสการ  สรรเสริญพระเจ้า  และนำมนุษยชาติสู่ความรอด  โดยนำพามนุษย์ทุกคนให้ออกจากความจำกัดของตัวเอง    (limitations)  ออกจากเขตพรมแดน  (boundaries) ของชีวิตโลก  (secular world)   สู่การมอบตัวเอง มอบทุกอย่าง (surrender)  แด่พระเจ้า


------- 3 ------

  • · พระศาสนจักรสำนึก และตระหนักตลอดเวลาถึงเอกลักษณ์ คุณลักษณะ สถานภาพ  (Identity)  ของตน และการถูกสถาปนา (constituted) ของตนโดยองค์พระเยซูคริสต์  และรำลึกถึงคำสัญญาของพระองค์  (พระเยซูคริสต์)  เสมอว่า  พระองค์จะอยู่กับพระศาสนจักรจนสิ้นพิภพ  (มธ. 28:20)

( จาก         Church, Creativity and Process

โดย           Fr. Karl  Rahner  SJ.

ในหนังสือ     Karl Rahner – Spiritual Writings

edited by   Fr. Philip Endean  SJ.

Orbis Books, Maryknoll, NY ;    Oct. 2005)

  • · พระศาสนจักรคือ  ผู้คนที่เดินทางแสวงบุญบนโลกนี้สู่เป้าหมายปลายสุดเส้นทางชีวิต  นั่นคือ  พระ-อาณาจักรสวรรค์  การมองเห็นเป้าหมายเหนือธรรมชาตินี้  ทำให้ชีวิตบนโลกนี้มีความหมาย  “การรำพึงถึงพระศาสนจักรบนเส้นทางจากโลกถึงสวรรค์  ทำให้เราเห็นวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรครบถ้วน”  (จาก  From Death to Life:  The Christian Journey  โดยพระคาร์ดินัล  Christoph  Schonborn)   เมื่อเราได้ฟังนักบุญเปาโลกล่าวว่า    “บ้านเกิด  (politeuma)  ของเราอยู่ในสวรรค์”   (ฟิลิปปี  3:20)  และจากบันทึกของนักบุญยวงที่สรุปคำกล่าวอำลาของพระเยซูว่า    “การเป็นคริสตชน  ก็คือการไปอยู่กับพระเยซู”  (ยน. 14: 1-31)  ก็เป็นการตอกย้ำว่า  “พระศาสนจักรอยู่ ณ ที่พระเยซูคริสต์ประทับอยู่”  (ทั้งบนโลก และ ในสวรรค์)

(จาก   The Kingdom of God and the Church

โดย    Fr. Michael  Figura

Communio 34 ;    Sping 2007)


( 0 Votes )พระวาจา :  ภาษาพระเจ้า  ตอนที่ 4