มธ. 6 : 19, 25

…..”ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้............ “ฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวล ถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญ กว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ

2 โครินธ์ 6 : 4-10

 …….แต่ เราแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกกรณีด้วยความอดทน อย่างมากในความทุกข์ยาก ความขัดสน ความคับแค้น การถูกโบยตี การถูกจองจำ การจลาจล ความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน การอดนอน การอดอาหาร เราแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความรู้ ความเพียรอดทน ความใจดีความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า ความรักที่ไม่เสแสร้ง ถ้อยคำสัตย์จริงและด้วยพระงงอานุภาพของพระเจ้า โดยใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งมือซ้ายและมือขวา ทั้งยามมีเกียรติและยามไร้เกียรติ ทั้งเมื่อถูกกล่าวร้ายและกล่าวดี เราถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวง แต่เราก็พูดความจริง เราถูกกล่าวหาว่าไม่มีใครรู้จัก แต่เราก็มีคนรู้จักมากเหมือนกับคนกำลังจะตาย แต่เราก็ยังมีชีวิต เหมือนคนถูกลงโทษ แต่เราก็ไม่ถูกประหารเหมือนกับเป็นคนมีความทุกข์ แต่ชื่นชมเสมอ เหมือนกับเป็นคนยากจน แต่เราก็ทำให้คนจำนวนมากมั่งมี เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่เราก็มีทุกอย่าง

Jan_Oneness-Nature-God-Divinity

มิติต่างๆ ของชีวิต 

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

( xi )  มิติ ผลดี/ การใช้ประโยชน์    :             

ในการทำธุรกิจ เราก็ต้องหวังกำไร  ในการแข่งกีฬา เราก็หวังชัยชนะ (benefits/ usefulness) เหรียญทองในการแช่งขัน ในการศึกษา เราก็หวังได้รับปริญญา และใช้ความรู้ในการทำงาน ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยดีอย่างมีความสุขในทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราก็หวังผลที่ดี (goodness) ที่สวยงาม (beautiful)ที่จริง (true) เพราะนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับสิ่งสร้าง (Creation) ของพระองค์ที่มอบให้แก่มนุษย์ให้เป็นผู้ร่วมสร้าง (co-creator) ร่วมสานต่องานสร้างของพระองค์ให้ดียั่งยืนต่อไป และนี่ควรเป็นจุดเป้าหมายของการกระทำ กิจการ กิจกรรมของเราทุกคน ตามบทบาทในหน้าที่รับผิดชอบ (กระแสเรียก) ของเรา

( xii )  มิติ การกลับบ้านสู่พระบิดา :             

ชีวิตมนุษย์ทุกคนมาจากพระเจ้า (exitus) และกำลังกลับไปหาพระองค์ (reditus)                                                

(reditus)  มนุษย์เป็นสิ่งสร้างประเสริฐสุดของพระเจ้า พระองค์สร้างเราเพราะความรัก ด้วยความรักของพระองค์ เพราะ “พระองค์เป็นความรัก” (Deus Caritas Est) พระเจ้ารู้ รู้จัก และ รักเรา ก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก  ตามที่พระองค์เคยตรัสไว้ในอดีตกาลกับประกาศกเยเรมีห์ไว้ว่า:

เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์

และก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนด

ตัวเจ้าไว้ (เยเรมีห์ 1:5)

และตามที่นักบุญเปาโลกล่าวในบทจดหมายถึงชาวเอเฟซัสว่า:

พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เรา

เป็นบุตรบุญธรรม (เอเฟซัส 1:5)

ในองค์พระคริสตเจ้านี้ เราได้รับเลือกเป็นพิเศษ

ไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรง

กระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนี้ (เอเฟซัส 1:11)

 

ครั้นแล้ว พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์

มารดา ก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์

(กาลาเทีย 1:15)

และสมกับคำกล่าวในปัจจุบันศตวรรษที่ 21 ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ทรงกล่าวไว้ขณะรับตำแหน่งว่า:

มนุษย์ทุกคนไม่ใช่เกิดโดยบังเอิญ (accidentally born) หรือ

ไร้ความหมายตามวิวัฒนาการ (evolution) ของมนุษยชาติ:

- เราแต่ละคน เป็นผลจากพระดำริของพระเจ้า

- เราแต่ละคน มาจากพระประสงค์ของพระองค์

- เราแต่ละคน เป็นที่รักของพระองค์

-   เราแต่ละคน เป็นบุคคลที่จำเป็นในแผนการของพระองค์

คริสตชนจึงควรดำเนินชีวิตของเราโดยสวมชีวิตพระเยซูคริสต์ มอบตัวเองทั้งครบแด่พระองค์ (en Christoi) เพื่อพระองค์ (พระคริสต์)  และพระจิตเจ้าจะพาเรากลับบ้านพบกับพระบิดาในชีวิตนิรันดร

ด้วยพระญาณสอดส่องของพระเจ้า (God’s Providence) พระองค์จึงมอบมิติทั้ง 12 นี้ให้แก่มนุษย์ทุกคน เพื่อมนุษย์  จะได้รู้ รู้จัก และเข้าใจถึงแผนการแห่งความรอดของมนุษยชาติ (God’s Economy of Salvation) ผ่านทางพระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้า

คำพยากรณ์ (Prophecy) ของแผนการแห่งความรอดของมนุษยชาติโดยการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุคคลที่สองแห่งพระตรีเอกภาพ  การดำเนินชีวิตแบบมนุษย์แท้  การออกเทศนาสั่งสอนนำมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าแท้ การถูกจับ  ถูกทรมาน ถูกตรึงกางเขน  สิ้นพระชนม์ และการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ได้ถูกพยากรณ์ไว้เป็นลำดับ เป็นระยะๆ ในประวัติ- ศาสตร์ของชนชาติเลือกสรร ทั้งหมดนี้ได้ถูกบันทึกในพระธรรมเก่า (Old Testament) และทุกสิ่งก็กลายเป็นจริงตามที่บันทึกในพระธรรมใหม่ (New Testament)

ขอเชิญพวกเราคริสตชน นำถ้อยคำจากพระคัมภีร์ที่ถูกจับเป็นคู่ๆ (พระธรรมเก่า + พระธรรมใหม่) ในเอกสารที่แนบมานี้ มาอ่าน รำพึง ภาวนา วันละคู่ในมิติชีวิตต่างๆ ของชีวิตประจำวัน เพื่อรำลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคน และเพื่อฟื้นฟูเสริมสร้างความเชื่อ ความไว้ใจ และความรักให้เข้มข้น และแข็งแรงต่อพระองค์ และต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของมิติชีวิตของเราด้วย

คริสตชนควรอ่าน รำพึง พระคัมภีร์ทั้งพระธรรมเก่า และ พระธรรมใหม่ควบคู่กันไป และจากพระธรรมใหม่นี่เองที่จะนำเราให้เข้าใจถึงความหมายลึกซึ้งของพระธรรมเก่าได้  และทำให้เรารู้จักพระเยซูคริสต์อย่างถ่องแท้ ในพระธรรมใหม่

พระเยซูคริสต์ถูกเรียกว่าเป็นอาดามคนที่สอง เป็นอาดามที่แท้จริงที่พระเจ้าตั้งใจไว้ผู้เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า (we must read the Old and New Testament together and that only in the New is the deepest meaning of the Old to be found (and to know the real Jesus as a whole). In the New Testament Christ is referred to as the second Adam, as the definitive Adam, and as the image of God

- Cardinal Joseph Ratzinger  (now Pope Benedict XVI) in “In the Beginning…..The Creation of the Human Being” - 1986

 

23 มิติในบทภาวนา “ข้าแต่พระบิดา”

1. ความสัมพันธ์ : ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

2. ความตระหนัก : พระองค์สถิตในสวรรค์

3. สักการบูชา : พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

4. การคาดหวัง : พระอาณาจักรจงมาถึง

5. การเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ : พระประสงค์จงสำเร็จ

6. ความเป็นเอกภพ : ในแผ่นดิน

7. การเจริญรอยตาม : ดังในสวรรค์

8. การวอนขอ : โปรดประทาน

9. ความจำเป็น : อาหารประจำวัน

10. ความเฉพาะเจาะจง : แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

11. การเป็นทุกข์ถึงบาป : โปรดประทานอภัย

12. ภาระหน้าที่ : แก่ข้าพเจ้า

13. การให้อภัย : เหมือนข้าพเจ้าให้อภัย

14. ความรักและเมตตา : แก่ผู้อื่น

15. การนำ : โปรดช่วยข้าพเจ้า

16. ความคุ้มครอง : ไม่ให้แพ้การผจญ

17. ความรอด : แต่โปรดช่วยให้

18. ความถูกต้อง : พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ

19. ความเชื่อ : เหตุว่า พระอาณาจักร

20. ความสุภาพ : พระอานุภาพ

21. ความเคารพ : และพระสิริรุ่งโรจน์

22. ความนิรันดร : เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร

23. การยืนยัน : อาแมน

Source :  WORD search Hebrew + Greek Dictionary
From  :  The Beautiful Christian Mind
by  :  Dominic F. Dixon


( 0 Votes )มิติต่างๆ ของชีวิต 2