Oct_population-six-billion-1

ปฐมกาล 1: 26-27

แล้วพระเจ้าตรัสว่า  “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล  ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์  ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน  พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์  ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น  พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น  และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

ปฐมกาล 2: 7, 22

พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน  ระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต......  พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น

ปฐมกาล 13: 14-18

.......พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า    “เจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่  ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก  ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้  เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์  เราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดิน  ผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้  เจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิด    ด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้า”  อับรามจึงยกเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นก่อหลวงของมัมเร  ซึ่งอยู่ที่ตำบลเฮโบรน  แล้วสร้างแท่นถวายบูชาพระเจ้าที่นั่น

ปฐมกาล 15: 5-6

......พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า  “มองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้  ก็นับไปเถิด”  แล้วพระองค์ตรัสว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น”  อับรามก็เชื่อพระเจ้า ความเชื่อนั้น  พระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน

Oct_BibleSharing

Oct_population2011-10-21_152103


( 0 Votes )ประชากรโลก  ค.ศ. 2011 :  7 พันล้านคน
Tags:     ประชากร