ยน.6:35, 47 ; 8:23 ; 17:1, 3

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

…..ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดร

…..พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง แต่เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ แต่เรามิได้เป็นของโลกนี้”

…..พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้แล้ว ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน ตรัสว่า

….. “ชีวิตนิรันดรคือ การรู้จักพระองค์ พระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียว และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสตเจ้า”

sep_Mediation

Sep_Candle

สามเณรในวิทยาลัยผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ พยายามทำความเข้าใจกับ  “ชีวิตจิต”  Spirituality และจิตภาวนา  Contemplation จึงไตร่ถามคุณพ่อว่า:-

“Spirituality – ชีวิตจิต และ Contemplation – จิตภาวนา คืออะไร?”

คุณพ่อผู้เป็นอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างดังนี้:-

ชีวิตจิต – Spirituality/ Contemplation

-ชีวิตจิต คือ การดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นชีวิตที่ครบองค์รวม  ด้วยการแสวงหาความรู้  ความเป็นอิสระ และความรัก มุ่งสู่คุณค่าชีวิตสูงที่สำนึกได้และปฎิบัติตาม (Fr. Michael Downey)

-ชีวิตจิต เกี่ยวข้องกับ “จิต” ของมนุษย์

***        แก่นของจิตเป็นแก่นที่ลึกที่สุดของคน

***        ณ ที่นี้ คน เปิดใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น (กลับใจ)

***        ณ ที่นี้ คน ได้รับประสบการณ์ กับ “ความจริง”  (Fr. Ewert H. Cousins)

- บุคคลผู้มีจิตภาวนาในการกระทำเสมอ คือบุคคลที่สำนึกเสมอ
(Contemplative-in-action/ Discerning person)
บุคคลผู้มีจิตภาวนา คือ บุคคลที่สัมผัสพระเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และบุคคลที่มีจิต ภาวนาในการกระทำ ก็คือ บุคคลที่มักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำการเลือกทางเลือก และตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ในบริบทแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตราบใดที่เราสัมผัส พระขณะที่ทำการเลือกทางเลือกที่คิดว่าถูกต้องและตัดสินใจตามนั้น เราก็เป็นบุคคลที่สำนึก เสมอ (Fr. David L. Flemming, SJ)
 

- สถานะชีวิตของมนุษย์ใน 3 ระดับจากมุมมองของเทววิทยาจากพระวรสาร

( I )       ZOE AIONIOS ชีวิตนิรันดร หมายถึง ส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า(divine life)(จากบทพระวรสาร ยน. 3:15-16, 17:2-3)

( ii )       KAINE KTISIS มนุษย์ใหม่ เพราะพระจิตเจ้าทรงประทับกับเราและประทาน พระหรรษทาน เปลี่ยนชีวิตเรา และมอบชีวิตใหม่ (2 โครินทร์ 5:17; กาลาเทีย 6:15;  โรม 6:4;  โคโลสี 3:9-10;  เอฟเฟซัส 4:22-24 และ 1  โครินทร์ 15:22)

( iii )      HYIOTHESIA ชีวิต ลูกของพระเจ้า ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระบิดา ติดตามพระบุตรด้วยพละกำลังของพระจิต (โรม 8:15; กาลาเทีย 4:5,6-7) (สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล 2 – 7 มิถุนายน 2000)

- ชีวิตจิตคริสตชน จะมีความหมาย (มีอนาคต) ก็ต่อเมื่อเราทำตัวเราเองให้มีความหมายต่อสังคมที่เราอยู่ สังคมที่มีบริบทหลากหลาย พร้อมที่จะสัมผัสและเสวนากับผู้ถือศาสนาอื่นเพื่อให้ประสบผลดีด้านนี้ควรพัฒนาทัศนคติของตน ให้พ้นจากสภาพ สถานะ ที่ล้าสมัยทั้งด้านชีวิตจิต และด้านเทววิทยา

(Fr. Giuseppe Scattolin MCCJ)

- ชีวิตจิต คือ ท่าทีของชีวิตด้านจิตใจที่ค่อนข้างซับซ้อน อันเป็นผลจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการ คือ:-

***        ตัวบุคคลนั้นเอง

***        สภาพโลกภายนอกและสังคมที่คนๆ นั้นดำเนินชีวิตอยู่

***        สภาพการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น (กลับใจ) ของทั้งตัวบุคคล และสภาพแวดล้อม

***        ความจริง สูงสุด บั้นปลาย (Reality)

(Fr. Giuseppe Scattolin MCCJ)

- ชีวิตจิต จำต้องเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากลำบากของเพื่อนมนุษย์ ในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และการปลดปล่อยในนามของผู้ที่ถูกกดขี่

(Fr. Giuseppe Scattolin MCCJ)

- Contemplation ยังมีความหมายอีกประการหนึ่ง มาจากคำ TEMPLA ซึ่งหมายถึงส่วนหนึ่งของสวรรค์ที่พระในสมัยโบราณก่อนคริสตกาลในโรม เฝ้าแหงนมองท้องฟ้า พระเหล่านี้จะเฝ้ามองฝูงนกบินสู่ TEMPLA เพื่อการแสวงหาว่าพระเจ้าของเขาต้องการอะไร ต่อมาคำว่า TEMPLA แผลงเป็น TEMPLUM และต่อมาเป็น TEMPLE ซึ่งแปลว่า สถานที่ที่เราไปเพื่อรับทราบพระประสงค์ของพระเจ้า และนมัสการพระองค์ Contemplation จึงหมายถึงการอยู่กับพระเจ้าในโบสถ์ของพระองค์

- จิตภาวนา Contemplation – Contemplatio เป็นการภาวนาระดับสูงสุด เป็นการภาวนาเพื่อแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (Union with God) เราสามารถเรียกจิตภาวนานี้ว่าเป็นกิจการแห่งความรัก ในจิตภาวนานี้ เราเปิดตัวเรา ใจเรา เพื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ซึ่งรักเราก่อน

-จิตภาวนา Contemplation มี 2 ระดับ

-----       ระดับ เราแสวงหา (acquired contemplation)

-----       ระดับ พระประทานให้ (infused contemplation)

ในระดับเราแสวงหา จะเป็นการที่เราปฏิบัติตน ตั้งจิตภาวนา ร่วมมือกับพระเจ้าในระดับ พระประทานให้ เป็นของขวัญจากพระองค์ เราสร้างเองไม่ได้ เราบังคับไม่ได้ เป็นพระพรที่มาในเวลาของพระองค์ (Kairos) สิ่งที่เราทำได้ก็คือเปิดใจของเรา สำหรับพระองค์

จิตภาวนา ไม่ใช่เป็นกิจการ กิจกรรม หนึ่งในหลายๆ กิจการ/  กิจกรรมของชีวิตของเราแต่เป็น วิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของเราที่จัดระเบียบให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามวิถีทางของมันในพระประสงค์ของพระเจ้า (the Will of God)

(จาก Mystery of Faith โดย Fr. Mark del Rosario SSS Emmanuel : Jan/ Feb & Mar 2001)


( 1 Vote )จิตภาวนาแบบคริสต์
Tags:     ภาวนา      meditation