มัทธิว 5: 1-12

 

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้น บนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรง เริ่มตรัสสอนว่า

 

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม

ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม  ย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหง และใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน”

 

Aug_jesus_scroll

พระพรจากพระวรสาร 

(From the Gospel)

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่สำนึกว่า ชีวิตของมนุษย์มิใช่ขึ้นอยู่กับอาหารกายอย่างเดียวแต่ยังต้องการพระวาจาของพระเจ้าด้วย

  •  เพราะเขาจะได้อิ่มหนำ

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่สำนึกว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีมลทินมิใช่สิ่งที่เข้าในจิตใจมนุษย์แต่กลับเป็นสิ่งที่ออกจากจิตใจมนุษย์ต่างหาก และเมื่อสำนึกเช่นนี้แล้ว เขา/เธอจะพยายามทำให้จิตใจของ เขา/เธอ บริสุทธิ์

  •  เพราะเขาจะสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยตลอด

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่ทำบาปแล้วกลับใจอย่างลูกล้างผลาญที่กลับมาคืนดีกับคุณพ่อ

  •  เพราะเขานำความยินดีสู่สวรรค์

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่หยุดเดินทางกลางทางเพื่อรักษาบาดแผลแก่ผู้ที่ถูกทำร้ายใส่ยาชำระแผลให้ด้วยความเมตตาและยังความบรรเทาใจแก่ผู้เคราะห์ร้าย

  •  เพราะเขาเป็นชาวซามารีตันผู้ใจดีของโลกปัจจุบัน

 เป็นพระพรแก่ผู้มีน้ำใจดีท่ามกลางงานมากมายของ เขา/เธอ  เขา/เธอ ยังจัดเวลาที่จะรำพึงภาวนาและพักผ่อนใจได้

  •  เพราะเขาจะดำรงชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาตลอดไป

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่เอาท่อนไม้ออกจากนัยน์ตาของตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปบอกให้เพื่อนนำเศษผงออกจากตาของเขา

  •  เพราะคำแนะนำแก้ไขของเขาจะเกิดผล

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่จับคันไถแล้ว จะไม่ถอยหลัง

  •  เพราะเขาจะเป็นผู้ที่เหมาะสมกับพระอาณาจักรพระเจ้า

 เป็นพระพรแก่ผู้ที่เป็นศิษย์ ผู้ที่สำนึกว่าตัวเองเป็นกิ่งก้าน เพราะถ้าหากขาดกิ่งก้านนี้แล้วต้นองุ่นก็ไม่มีผล

  •  เพราะความเสียสละและความดีของเขาในกิจการงานต้นองุ่นจึงเกิดผลองุ่นแห่งความรัก

( 0 Votes )พระพรจากพระวรสาร
Tags:     พระพร      พระวรสาร