30 ก้าวบนทางแห่งแสงสว่าง พร้อมกับบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง

(Walking in the Light : 30 days with Pope John Paul II)

apr_light4

apr_light5

ก้าวที่ 19 : ความดีงาม Goodness

 ก.  พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

จงรักครอบครัวของท่าน  จงสอนเขาให้รู้ถึงศักดิ์ศรีของชีวิต  จงสอนหนทางแห่งความกลมเกลียวและสันติสุข       จงสอนเขาให้สำนึกถึงคุณค่าแห่งความเชื่อ การภาวนาและความดีงาม  จงช่วยกันเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูโลกรอบตัวท่าน  โดยให้ สิ่งที่ดีที่สุดของท่านในการรับใช้คนอื่นและประเทศชาติของท่าน

 -     ขณะเยือนประเทศจอร์แดน  ค.ศ. 2000 

 ข.  บทพระวรสาร – โรม 12:21 : 

 อย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน  แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี 

 ค.  บทภาวนา : 

 ข้าแต่พระผู้ไถ่ผู้น่ารักยิ่ง นับแต่เยาว์วัยข้าพเจ้าถูกสอนให้เป็นคนดี ขณะนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าการเป็นคนนั้นไม่ใช่เพียงแต่ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์เท่านั้น  แต่เป็นการเดินตามพระองค์ 

 -     โปรดช่วยให้ข้าพเจ้านำความสามัคคี    กลมเกลียว  สันติสุขสู่ครอบครัว สู่ผู้ร่วมงาน ชุมชน และประเทศชาติ ของข้าพเจ้า   ด้วยพระพรแห่งความดีงามของพระองค์ 

 ง.  ข้อปฎิบัติ : 

 วันนี้ข้าพเจ้าจะมอบของขวัญแห่งความดีงาม  ของพระคริสต์แก่ทุกคนรอบข้างตัว ข้าพเจ้า  โดยเฉพาะแก่ใครบางคนที่ข้าพเจ้ายังมีปัญหากับเขา 

 

ก้าวที่ 20 : ความเมตตาอารี  Mercy

ก.  พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

โลกทุกวันนี้ต้องการความเมตตาจากพระเจ้ามากขึ้นสักเพียงใด  ดูเหมือนว่า ในทุกทวีปของโลก  เสียงร้องของมนุษยชาติจากห้วงลึกของความทุกข์ทรมาน ของชีวิตยิ่งส่งเสียงดังมากขึ้น  ความเมตตาอารีเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งที่จะรับประกัน ว่าความอยุติธรรมทั้งหลายในโลกจะยุติสิ้นสุดลง    ท่ามกลางความเจิดจ้าของ ความจริง 

-     ขณะเยือนนคร Buenos Aires ประเทศ Argentina  ค.ศ. 1987

ข.  บทพระวรสาร – มัทธิว 5:7 :

ผู้มีใจเมตตา  ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

 ค.  บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ผู้น่ารักยิ่ง  พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตโปรดเมตตาข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาป  ข้าพเจ้าวอนขอพระองค์เป็นพิเศษโปรดประทานพระเมตตาแก่ทุกคนที่กำลังตกทุกข์ยากในชีวิต  โปรดฟังคำวิงวอนของเขาและปกป้องเขาด้วย

 -     โปรดเมตตาข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าลืมความต้องการของเขาซึ่งใหญ่หลวงกว่าความต้องการของข้าพเจ้าเอง

ง.  ข้อปฎิบัติ :

ข้าพเจ้าจะพยายามเป็นพิเศษ   ที่จะเผื่อแผ่ความเมตตาอารีแก่คนอื่นในวันนี้แก่ลูกๆ ของข้าพเจ้า  แก่ผู้ร่วมงาน  แก่เพื่อนๆ  อย่างเช่นที่พระองค์ทรงเมตตาอารีแก่ข้าพเจ้า

 

ก้าวที่ 21 : ความสุภาพ Humility

ก.  พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

ความจองหองและอำนาจของบาปทำให้มนุษย์พูด “ภาษาแม่” (mother tongue)ของตนไม่เป็นแล้ว   เราจำเป็นต้องเรียนรู้ “ภาษาแม่”  ของเราใหม่  (re-learn)

"ภาษาแม่"  ของเราก็คือ :

+   ความสุภาพ                           +   ความไว้ใจ

+   ความเที่ยงตรงของศีลธรรม       +   ความอุทิศด้วยบริสุทธิ์ใจ

ต่อทุกสิ่ง  ทุกอย่างที่ดีงามในสายตาของพระเจ้า

-    ขณะเยือนเมือง St. Louis,  รัฐ Missouri,  สหรัฐฯ ค.ศ. 1999

ข.  บทพระวรสาร – มัทธิว 6:1 :

จงระวัง  อย่าปฎิบัติศาสนกิจของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น  มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

ค.  บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ผู้น่ารักยิ่ง  ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำก็เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า   และเพื่อผู้อื่น  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เลียนแบบพระองค์   และให้รู้จักเรียนรู้ที่จะพูดภาษาแม่ใหม่  นั่นคือความสุภาพ  ความไว้ใจ  เพื่อข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อคนอื่น

-    โปรดประทานพระพรแห่งความสุภาพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ง.  ข้อปฎิบัติ :

วันนี้ข้าพเจ้าจะพยายามทำความดีแก่คนอื่น    โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือรับคำชม

apr_thank

apr_invite1

apr_invite2


( 0 Votes )Walking in the Light 6