30 ก้าวบนทางแห่งแสงสว่าง พร้อมกับบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง

(Walking in the Light : 30 days with Pope John Paul II)

apr_light1

apr_light2

ก้าวที่ 16 : ความจริง Truth

 ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

ความจริงและการพูดปด โกหก  บ่อยครั้งมีความคล้ายคลึงกันมากเพราะการโกหก - พูดปด มักจะถูกนำเสนอต่อเราในรูปแบบ/ ลักษณะของ ความจริง  เราจึงจำต้องใช้วิจารณญาณ  รู้จักใช้ปรีชาญาณที่พระเจ้า มอบให้ในการแยกแยะว่า อะไรคือความจริง อะไรคือของปลอม (ไม่จริง) อะไรคือ “พระวาจาจากพระเจ้า” และรู้จักกำจัดการหลอกลวงจากปีศาจ จ้าวแห่งการโกหก

 -   ขณะเยือนเมือง Compostela ประเทศเม๊กซิโก ค.ศ. 1989

ข. บทพระวรสาร – ยอห์น 14:16-17 :
และเราจะวอนขอพระบิดา  แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง ให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระจิตแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองพระองค์ไม่เห็น  และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่าน และอยู่ในท่าน

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง บางครั้งข้าพเจ้าถูกครอบงำด้วยคำพูดปดจากสื่อมวลชนจากคำโฆษณา  จากนักการเมือง  ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งที่ดี ที่เป็นความจริง โปรดเปิดหัวใจของข้าพเจ้าเพื่อจะได้ตั้งใจฟังพระองค์

 -   ข้าพเจ้าต้องการพระพรแห่งความจริงของพระองค์

 ง. ข้อปฎิบัติ :.

ข้าพเจ้าจะพยายามพูดแต่ความจริงในการสนทนากับผู้อื่นในวันนี้ ถึงแม้ว่าการเห็นด้วยและคล้อยตาม มันอาจสะดวกสบายราบรื่นกว่าก็ตาม

 

ก้าวที่ 17 : พระหรรษทาน Grace

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

เรามักถูกประจญคิดเอาเองว่า หนทางชีวิตจิตและงานอภิบาลของเรานั้นขึ้นอยู่กับแผนงาน และการกระทำของเราเองแต่อย่างเดียว แต่แน่นอนความจริงอยู่

ที่ว่าเป็นพระเจ้าเองต่างหากที่เชื้อเชิญเรา  ให้ร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์ด้วยการใช้สติปัญญาและพละกำลังของเรา ในการรับใช้พันธกิจแห่งการสร้างพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้

 -   กรุงโรม ค.ศ. 2001

 ข. บทพระวรสาร – ยอห์น 15:5 :

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขาก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเราท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย

 ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง วัฒนธรรมของโลกปัจจุบันมักเน้นการมุ่งเป้าหมายสูงสุดบนตัวเราเอง  บนความต้องการของเราเอง  มันจึงค้านกับความจริงที่ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าหากขาดพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะไม่เลือกที่จะอยู่ห่างจากพระองค์

 -   เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องการพระหรรษทานของพระองค์เสมอ

 ง. ข้อปฎิบัติ :

วันนี้ข้าพเจ้าจะบันทึกในสมุดโน้ตส่วนตัว  ว่าข้าพเจ้าเข้าใจถึงพระหรรษทานของพระองค์อย่างไร และจะนำข้อต่างๆ เหล่านี้ไปแบ่งปันกับผู้อื่นที่มีความเชื่อเหมือนข้าพเจ้า

 

ก้าวที่ 18 : ความไว้ใจ Trust

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ต้องกลัวที่จะค้นพบจิตตารมณ์แห่งความหวังและความไว้ใจไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีที่ลมๆ แล้งๆ ที่ว่างเปล่า แต่ยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งการกระทำ

ที่รับผิดชอบ ที่ไว้วางใจในพระเจ้า ความไว้ใจนี้ถูกหล่อหลอมให้ลึกซึ้งจากส่วนลึกของมโนธรรม ณ ที่นั้นเราอยู่ตามลำพังกับพระเจ้า

-   ขณะเยือนกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1995

ข. บทพระวรสาร – 1 โครินทร์ 16:13 :

จงระมัดระวัง จงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ จงกล้าหาญและเข้มแข็ง

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง  ข้าพเจ้าไว้ใจพระองค์  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ยืนหยัดในความเชื่อ  และรับการทนุถนอมขณะที่หลบภัยที่รู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ตามลำพัง โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าที่ ข้าพเจ้าพลาดพลั้งทำผิดบ่อยครั้ง

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เริ่มต้นใหม่ที่จะไว้ใจในพระสัญญาที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์

ง. ข้อปฎิบัติ :

ข้าพเจ้าจะสำนึกว่าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ และจะภาวนา แสดงความไว้ใจในพระองค์เสมอ

apr_light3


( 0 Votes )Walking in the Light 5