กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์ วันที่ 17 มีนาคม 2011

30 ก้าวบนทางแห่งแสงสว่าง พร้อมกับบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์นปอล ที่สอง

mar_paul17-1

mar_paul17-2

ก้าวที่ 10 : ความโอบอ้อมอารี Generosity

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง

ลูกที่รัก พระเจ้าได้มอบดวงใจที่เปิดกว้างจนสุดขอบฟ้า  ให้แก่ลูก........จงอย่ากลัวที่จะมอบ  อุทิศ   ชีวิตของลูกทั้งครบต่อการรับใช้พระคริสต์ และพระวรสาร จงฟังพระองค์ (พระคริสต์) ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสอีกครั้ง ในวันนี้ว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย”   (มท. 9:37)

 -   พระดำรัสแก่กลุ่มเยาวชนที่ กรุงโรม ค.ศ. 1994

ข. บทพระวรสาร – 1 เปโตร 4:10 :

แต่ละคนจงใช้พระพรที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กัน ประดุจผู้จัดการที่ดีเพื่อแจกจ่ายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง  ข้าพเจ้าต้องการเปิดหัวใจของข้าพเจ้าจนสุดขอบฟ้าแต่ดูเหมือนว่าข้าพเจ้ามักจะยั้งไว้เสมอ  ข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะให้มากเกินไป โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ไว้ใจว่า  พระองค์ไม่เรียกร้องจากข้าพเจ้ามากเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะให้ได้

-   ข้าพเจ้าต้องการพระพรแห่งความโอบอ้อมอารีจากพระองค์

ง. ข้อปฎิบัติ :

ข้าพเจ้าจะใช้พระพรที่พระเจ้ามอบให้แก่ข้าพเจ้า กับใครคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือในวันนี้ และข้าพเจ้าจะภาวนาเสมอ  เพื่อพระพรแห่งหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี

 

ก้าวที่ 11: ความยินดี Joy

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

มนุษย์ถูกสร้างเพื่อความสุข  เพราะเหตุนี้  เราจึงหิวกระหายความสุข พระคริสต์มีคำตอบสำหรับการแสวงหานี้  แต่พระองค์ขอให้เราไว้ใจพระองค์ในเรื่องนี้ ความยินดีที่แท้จริงเปรียบเสมือนชัยชนะ ที่กว่าจะได้มาก็ต้องผ่านการต่อสู้ดิ้นรนที่ลำบากและยาวนาน พระคริสต์มีสูตรลับสำหรับชัยชนะนี้

-   ขณะเยือน นคร Toronto ประเทศคานาดา ค.ศ. 2002

 ข. บทพระวรสาร – ฟิลิปปี 4:4-5 :

จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่า จงชื่นชมเถิด จงให้ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลายปรากฏแก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาใกล้แล้ว

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง  ข้าพเจ้ามีความยินดีที่พระองค์  อยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลา  ถึงแม้ว่ามันยากเหลือเกินที่จะมีความยินดีเมื่อความยากลำบากมาเยือนในชีวิต    โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ไว้ใจว่าพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าสู่ชัยชนะและความสุขนิรันดร

-   โปรดประทานพระพรแห่งความยินดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ง. ข้อปฎิบัติ :

วันนี้ข้าพเจ้าจะพยายามมอบความยินดี  แก่ใครคนหนึ่งที่กำลังตกทุกข์ทรมาน จะช่วยแบ่งเบาภาระของเขา/ เธอ ด้วยการช่วยเหลือของข้าพเจ้า  พร้อมรอยยิ้มที่ประทับใจ

 

ก้าวที่ 12: คำภาวนา Prayer

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

พี่น้องที่รัก  ชุมชนคริสตชนของเราต้องเป็นโรงเรียนแห่งการภาวนาที่แท้จริง การร่วมชุมนุมของเรา  เพื่อพบพระคริสต์  จำต้องแสดงออกมิใช่เพื่อการวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการขอบคุณ การสรรเสริญ การนมัสการ การพิศเพ่ง การฟัง และการอุทิศที่ร้อนรน

-   กรุงโรม ค.ศ. 2001

ข. พระวรสาร – 1 เธสะโลนิกา 5:17-18 :

จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี  เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง ข้าพเจ้าต้องการจะภาวนาเสมอ  โดยเปิดใจต่อพระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวข้าพเจ้า  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สงบนิ่ง พร้อมที่จะกระทำทุกอย่างที่พระองค์ต้องการจากข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าภาวนาสรรเสริญพระองค์   ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์

 -   โปรดประทานพระพรแห่งหัวใจที่พร้อมภาวนาเสมอ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 ง. ข้อปฎิบัติ :

ตลอดทั้งวันวันนี้  ข้าพเจ้าจะพยายามที่จะภาวนาก่อนเสมอ  ถึงแม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับคำภาวนาสั้นๆ เช่น “โปรดประทับอยู่กับข้าพเจ้า  และโปรดพิทักษ์ดูแลข้าพเจ้าด้วย พระเจ้าข้า


( 0 Votes )Walking in the Light 4
Latest Articles