กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 3 มีนาคม 2011


30 ก้าวบนทางแห่งแสงสว่างพร้อมกับบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่สอง

mar_light1 

 

             mar_light2

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

 

ก้าวที่ 4 : ความกล้าหาญ กำลังใจ Courage

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

การเชื่อในพระเจ้า และรักพระเจ้า หมายถึง ชีวิตที่ยั่งยืนที่มีชีวิตในความสว่างของพระวรสาร (ข่าวดี)  มันหมายถึง ชีวิตที่อุทิศ  ที่จะทำทุกสิ่งที่พระเยซูบอกกับเรานี่ไม่ง่ายเลย  บ่อยครั้ง  มันเรียกร้องให้เราต้องกล้า  กล้าหาญ  มีกำลังใจที่จะสู้กระแสของโลก  สู้กับคติของโลก

-   กรุงโรม ค.ศ. 1998

ข. บทพระวรสาร – 2 เธสะโลนิกา 2:15 :

ดังนั้น พี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคง  และยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจาและด้วยจดหมายของเรา

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง มันดูเหมือนเป็นสิ่งยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามพระวรสาร แต่นี่แหละ ก็คือความหมายของการเป็นผู้ติดตามพระองค์ ข้าพเจ้าต้องการตอกย้ำความมุ่งมั่นของข้าพเจ้าในพระองค์ และข้าพเจ้าต้องการที่จะเปิดหูและหัวใจที่จะฟังสิ่งที่พระองค์บอกให้กระทำ

 -   โปรดประทานพระพรแห่งความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ง. ข้อปฎิบัติ :

วันนี้ข้าพเจ้าจะทำตัวให้กล้าหาญมากขึ้นที่จะประกาศว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์  ทั้งในคำพูดและการกระทำของข้าพเจ้า

 

ก้าวที่ 5 : ความเชื่อ Faith

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง : ความเชื่อของข้าพเจ้า (สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง) ก็เหมือนกับ ของลูกๆ  แต่ละคน (พวกเราคริสตชน)  ตรงที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการกระทำของข้าพเจ้า ไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าต่อความจริงของพระคริสต์  และ ของพระศาสนจักร  แต่ความเชื่อเป็นผลโดยตรง  และเป็นผลแรกของงานของ พระจิตเจ้า ความเชื่อเป็นของขวัญ เป็นพระพรจากพระองค์ พระเจ้ามอบพระจิต ของพระองค์เพื่อช่วยให้เราตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ”  และจากนั้นพระองค์ก็ส่งพวกเราให้เป็นพยานถึงพระองค์ 

 -   กรุงโรม ค.ศ. 2000 

ข. บทพระวรสาร – 1 เธสะโลนิกา 1:2-3 :

เราขอบพระคุณพระเจ้าทุกเวลาเพื่อท่านทุกคน    ระลึกถึงท่านในคำภาวนา เราวอนขอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดา   เฝ้าระลึกอยู่เสมอถึงกิจการซึ่งแสดงความเชื่อของท่าน  และระลึกถึงการงานที่แสดงความรัก   และความ พากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระคริสตเยซู  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 

ค. บทภาวนา :

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง  ข้าพเจ้าเชื่อ  (ในพระองค์)  แต่ข้าพเจ้ากลับให้เรื่องทางโลกดึงความสนใจของข้าพเจ้าออกจากสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด   นั่นคือการ ประทับอยู่ของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า โปรดให้ความเชื่อของข้าพเจ้าลึกซึ้งมากขึ้น  เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นพยานถึงพระองค์ และข่าวดีของพระองค์ 

 - โปรดประทานพระพรแห่งความเชื่อแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

 ง. ข้อปฎิบัติ :

ตลอดทั้งวัน วันนี้  ข้าพเจ้าจะรำลึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าโดยภาวนาสั้นๆ ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ”

 

ก้าวที่ 6 : ความหวัง Hope

ก. พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง :

ถึงแม้ว่า ข้าพเจ้า (สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง)  เคยผ่านชีวิต ในความมืดอย่างแสนสาหัส (สงครามโลกครั้งที่สอง) มาแล้วก็ตาม แต่ข้าพเจ้า ก็ได้ประสบพยานเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด  อย่างแน่วแน่ปราศจากข้อสงสัยใดๆ ว่า ไม่มีความยากลำบากใด ไม่มีความกลัวใดที่จะมาดับความหวัง  ในหัวใจมนุษย์ได้  จงอย่าปล่อยให้ความหวังนั้นตายจากเราไปได้  จงยึดมันไว้ เยี่ยงชีวิต 

 -   ขณะเยือนกรุง Toronto ประเทศคานาดา ค.ศ. 2002

ข. บทพระวรสาร – โรม 12:12 :

จงชื่นชมยินดีในความหวัง  จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก  จงพากเพียรในการภาวนา 

ค. บทภาวนา : 

 ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่น่ารักยิ่ง ข้าพเจ้าไว้ใจพระองค์สุดหัวใจ และข้าพเจ้าหวังที่จะ ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำ  และข้าพเจ้าก็หวังในชีวิต นิรันดรด้วย ท่ามกลางความยากลำบากใดๆ ก็ตามที่ข้าพเจ้าจำต้องเผชิญ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รำลึกที่จะยึดพระองค์ไว้ให้มั่นเสมอไป 

 - โปรดประทานพระพรแห่งความหวังแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

 ง. ข้อปฎิบัติ :

ข้าพเจ้าจะรำพึงถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังอย่างลึกซึ้งในวันนี้  และจะพิจารณาถึงความสำนึกและการตอบรับของข้าพเจ้าต่อพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า

 (หมายความว่า ข้าพเจ้า ยอมให้พระเจ้ามีบทบาทในชีวิตของข้าพเจ้ามากน้อยแค่ไหน)


( 1 Vote )Walking in the Light 2
Latest Articles