Dec 3

สายตาแห่งความเชื่อ


ความเชื่อทำให้ชีวิตของเราบนโลกนี้มีความหมาย มีเป้าหมายชัดขึ้น
สายตาแห่งกายของเรา สามารถทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา..............
เห็นธรรมชาติ เห็นเพื่อนมนุษย์ เห็นสิ่งสร้างต่างๆ ฯลฯ..........................
ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีก เราจะเห็น “พระ” ในทุกผู้ทุกนาม
ในทุกสิ่ง ในทุกเหตุการณ์ ในทุกสภาพ ฯลฯ......................
ภาพ “พระ” ถูกสะท้อนดังกระจกเงาจากทุกสิ่งทุกอย่าง
ขอเพียงแต่ให้เราทั้งมอง ทั้งดู สิ่งนั้นด้วย “สายตาแห่งความเชื่อ”:

- เรา “พบพระ” ในความสุข ในความรัก ในความเจ็บปวด ในความสงบ
ในความวุ่นวาย ในความสันโดษ ในกลุ่มชุมชน

- ไม่มีสิ่งใดในสิ่งสร้างทั้งหลายที่มิได้ถูกสัมผัสโดยพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้า

- ความเป็นไปของเหตุการณ์ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ แสดงออกถึง
ชีวิตของพระที่ผสมผสาน คลุกเคล้า ในเหตุการณ์นั้น ในความเป็นอยู่นั้น
ความจริงเป็นพระองค์เองต่างหากที่เป็นผู้ “ประทานชีวิต” แก่เหตุการณ์
แก่ความเป็นอยู่นั้นๆ

- พระองค์อยู่ในแสงสว่างแห่งความหวัง และ พระองค์ก็อยู่ในความมืด
แห่งความสิ้นหวังเช่นกัน

- พระองค์อยู่ในเสียงหัวเราะ และอยู่ในเสียงร้องไห้เช่นกัน

- พระองค์อยู่ในเวลากลางวัน พระองค์อยู่ในยามค่ำคืน

- ไม่มีสิ่งใด - ไม่ว่าจะเป็นดาราที่อยู่สุดขอบฟ้า หรืออณูของหยดน้ำในห้วง
ลึกสุดของมหาสมุทร หรือหินบนภูเขาสูงเทียมเมฆ หรือ ใบหญ้าใบไม้ที่ปลิว
ตามลม บนทุ่งหญ้า - ที่มิได้แสดงถึงพระพักตร์ของพระเจ้า แสดงถึงชีวิต
ของพระองค์แก่เรา

- พระองค์อยู่กับเราเสมอ ขอให้เราตระหนักสำนึกตนเองว่า เราอยู่ต่อหน้า
พระองค์เสมอเช่นกัน


จากหนังสือ Through Seasons of the Heart
โดย Fr. John Powell SJ.
Tabor Publishing, California; 1987


( 0 Votes )สายตาแห่งความเชื่อ
Latest Articles